עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

100 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון לאור העובדה שהעולם העסקי דינאמי ויש להתאים אליו את הדין הכלכלי באופן תדיר. בנוסף, וחשוב אף יותר, נראה כי העיסוק המרכזי של המחלקות הכלכליות הוא לבחון את איכותן של ההחלטות העסקיות שהתקבלו על ידי נושאי משרה ובעלי השליטה בחברות. מעיון בפסיקות של המחלקה הכלכלית עולה, כי טרם נקבעה בדין הישראלי נקודת שיווי המשקל (דיונית ומהותית) להפעלת ביקורת שיפוטית בדיעבד על החלטות עסקיות. נקודת שיווי משקל זו תידרש לאזן בין הטלת אחריות על מקבלי ההחלטות במקרים המתאימים, לבין הימנעות מאפקט מצנן והרתעת יתר מפני קבלת החלטות עסקיות שעשויות להשיא את רווחי החברה ובעלי מניותיה. המחלקה הכלכלית תידרש להתמודד עם הצורך להבהיר את הגרסה המקומית של "כלל שיקול הדעת העסקי". בנוסף, היא תצטרך לעדכן ולהתאים כללים דיוניים מתאימים לדיון בבקשות סף למתן תוקף לכתבי פטור. זאת, בין היתר, על מנת לחסוך בעלויות דיוניות ובזמן שיפוטי יקר, וליצור ודאות מתבקשת שתביא לעצירת הפגיעה המהירה והנמשכת במעמדה של ישראל בשוק הביטוח הבינלאומי, בתחום ביטוח דירקטורים ונושאי משרה. מערכת משפטית מוערכת נמדדת בראש ובראשונה על פי מידת הרלוונטיות שלה. בעת הזאת ניתן לקבוע כי המחלקה הכלכלית עמדה בייעודה והביאה לפיתוח, ייעול ושכלול הדין הכלכלי במדינת ישראל. ההחלטות השיפוטיות שהוציאה ומוציאה המחלקה הכלכלית תחת ידיה, הביאו לשינוי ולשיפור ניכר בהתנהלות של תאגידים, דירקטוריונים, מנהלים ובעלי מניות, ותרמו רבות לאכיפת הדין הכלכלי. בצד זאת ניתן גם לקבוע, כי בפני המחלקה הכלכלית עומדים אתגרים לא מעטים: הן אלה הנובעים באופן טבעי מהתפתחות העולם העסקי, והן אלה הנובעים מהצורך לנהל את המפכה באופן מושכל שיאפשר ודאות ויציבות לשחקנים הרלוונטיים. לסיכום, ניתן לומר, שהמהפכה שלשמה כונן בית המשפט הכלכלי נשאה את הפירות שאליהם שאפו מכונניה, וכי שופטי המחלקה הכלכלית נענו לאתגר בהצלחה רבה; בעשור השני מצופה מהמחלקה הכלכלית לשמר את ההישגים הרבים שהושגו, להתמודד עם האתגרים החדשים שיזמן העולם העסקי המתפתח, ולייצב את המערכת כך שתאפשר ודאות לשחקנים בתחום.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz