עורך הדין - גיליון 47 - מאי 2021

עורכי דין נהנים בלאומי מתנאים מצוינים: ובנוסף, לקוחות קיימים וחדשים בעלי חשבון פרטי נהנים לתקופה p-0.1% בריבית של החל מ שנים 5 של עד ₪150,000 מהלוואה של עד פותחים חשבון חדש פרטי בלאומי ונהנים ₪ 50,000 בסך * מהלוואה ללא ריבית תשלומים ללא ריבית 50- ב *בכפוף לקריטריונים ולתנאי המבצע החזר דמי חבר של הלשכה 2021 לשנת בלעדי ללאומי! הכל > פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי > אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל משכנתא: מסלול ההלוואה עם ההטבה בריבית - התנאים המחייבים הם אלו המפורטים במסמכים שיחתמו בין הלווים לבין הבנק > כפוף לשיקול הדעת ולקריטריונים של הבנק מסך ההלוואות בכל שחרור (ובכפוף להוראות בנק ישראל). בכל מקרה שיעור 25% הלוואה בריבית פריים על בסיס שפיצר. סכום ההלוואה בריבית זו לא יעלה על דחיית תשלומי קרן ההלוואה בלבד, ללא דחיית תשלומי הריבית, הפרשי ההצמדה ותשלומים נלווים בהלוואות (לרבות, אך לא גרייס חלקי – 0%- הריבית לא יפחת מ רק, עמלות ו/או אגרות ו/או פרמיות ביטוח), אשר ימשיכו להיגבות גם בתקופת הדחייה. תשלומי המשכנתא הנדחים, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בגינם, ייפרסו על להלוואה בסיוע של משרד פטור מדמי הנפקת תעודת זכאות - פני יתרת תקופת המשכנתא. הגרייס החלקי יינתן בהלוואה מכספי בנק בלבד, למעט בהלוואת בוליט על מנת לבקש לממש את הזכאות להטבות > 30.6.2021 בתנאי העמדת מלוא ההלוואות בפועל על ידי הבנק עד ליום עד ליום תוקף ההטבות - הבינוי והשיכון החזר שבפרסום זה, על המבקש להזדהות כחבר לשכת עורכי הדין בכל פניה לבנק, ולבקש מימוש ההטבות המפורטות לעיל בעת קבלת כל שירות לגביו ניתנת הטבה 12 - . ההחזר ישולם ב 31.12.2021 - הנקוב בשובר שיציג עו”ד לבנק לא יאוחר מיום 17.1.2021 גובה ההחזר יהיה עד לסכום דמי החבר לתשלום (בהנחה) עד דמי חבר: ש”ח לפחות, ובכפוף 4,000 תשלומים חודשיים בכפוף לביצוע חיובים בכרטיס אשראי המשוייך למועדון עו”ד שהונפק על ידי לאומי בחשבון הלקוח, בסכום חודשי של ההצטרפות לכל אחת מההטבות מותנית בחתימה על מסמכים כללי: לתנאי המבצע. ההחזר לא יינתן לחבר לשכה אשר קיבל החזר דומה מהבנק בגין דמי חבר אחרים תנאי המבצע המלאים והמחייבים נמצאים בסניפים > לאומי רשאי להפסיק או לשנות את תנאי המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת > מתאימים ובאישור הבנק לכל ההטבות

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz