עורך הדין - גיליון 42 - אפריל 2019

71 | עורך הדין | 2019 אפריל | 42 גליון הבעיות ביישום החוק ואולם, על אף פשטותן הנחזית של הוראותיו, החוק נחקק במהירות רבה ובשטח מתעוררות בעיות רבות ביישומו. כך, מתעוררת לחוק, הוא הסעיף 2 השאלה מהי אותה "עסקה" אליה מפנה סעיף האופרטיבי העיקרי העוסק בתשלום מזומן. "עסקה" מוגדרת בסעיף לחוק כ"מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו". ואולם, 1 לא ברור מתי נחשבת אותה עסקה כבאה אל העולם, וודאי כאשר עסקינן בסוגים שונים של עסקים- האם במועד ההזמנה? במועד ההספקה? במועד התשלום, ואולי במועד הוצאת החשבונית? החוק אינו נותן תשובה לכך, ואולם מדיוני ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת אשר אישרה את החוק, עולה כי הכוונה הייתה לכוונת הצדדים בכל עסקה ועסקה, והפרשנות הסבירה לדעתנו היא הפנייה לחוק החוזים על מנת לקבוע את גמירות דעתם של הצדדים בכל מקרה ומקרה. כך, בהצעת מחיר בה נקבע מחיר למוצר ואולם טרם נקבע כמה מוצרים יזמין הלקוח, לדעתנו טרם התגבשה העסקה. ובעסקה בה התשלום מתבצע עם המסירה, וניתן להתחרט לגבי הזמנת כל או חלק מהמוצרים, לדעתנו הפרשנות הנכונה כי מועד העסקה הינו במסירה ולא עם ההזמנה. ומה דינה של עסקה בה מחליט הלקוח להוסיף מוצרים בשלב מאוחר יותר? האם מחירה ייקבע בהתאם להזמנה הראשונה, וההזמנה המאוחרת יותר תיחשב עסקה חדשה, או שמא מדובר בעסקה "מצטברת" הכוללת את כל התוספות שביקש הלקוח בשלב ) להגדרה "מחיר העסקה" קובעת כי אם הוסכם 2( מאוחר יותר? פסקה כך בין הצדדים, יראו כמה נכסים שנמכרו כאילו נמכרו בעת ובעונה 10,000- אחת. טול מקרה בו אדם נכנס לחנות כלבו, ורוכש מוצר ב ש"ח. כעבור זמן מה נכנס אותו אדם לאותה חנות, והפעם רוכש מוצר ש"ח. האם יש לראות ברכישת שני המוצרים עסקה 2000- נוסף ב ש"ח) לא ניתן לקבל 12,000( אחת אשר בהתאם למחירה המצטבר בגינה מזומן? לדעתנו, בהנחה כי לא התקיים תיאום בין המוכר בחנות לאותו לקוח, יש לראות בכך שתי עסקאות נפרדות אשר אין מניעה לקבל מזומן בגינן. מחיר ) להגדרה " 5( בעיה נוספת המתעוררת היא לגבי פסקה ", אשר קובעת כי "בעסקה שנושאה הוא מזומן, ובכלל זה העסקה הפקדה, משיכה, העברה או המרה של מזומן, לא יראו את סכום המזומן כחלק ממחיר העסקה". מהגדרה זו לא ברור, האם הפקדה לחשבון הבנק של צד ג', נחשבת כעסקה שהנושא שלה מזומן, ובשל כך מוחרגת מתחולת החוק, או שמה הכוונה הייתה רק להפקדה לחשבונו של אותו אדם. למיטב ידיעתנו עמדת רשות המסים היא כי החוק חל במקרה זה, לרבות הגבלות שבו, למרות שבהפקדה לחשבון של אדם אחר מתעד התאגיד הבנקאי את ההעברה לרבות פרטי המעביר והמקבל, ובכך אין חולק כי תכלית החוק מתקיימת. בעיות נוספות עולות בנוגע לנושא השיקים. כיום, כאמור, לא קיימת כל מגבלה על כמות הפעמים בהן ניתן להסב שיק, או על סכום ההסבה. כמו כן, לא נדרש לתעד את פרטי מסב השיק. נכון, כי רוב הינם שיקים "למוטב בלבד" ואולם פוטנציאל ההון 1 רובם של השיקים השחור הגלום בשיקים הניתנים להסבה, הביא את המחוקק לקבוע לחוק, כי יש לתעד את פרטי מסב השיק והנסב, וכי ניתן 4 בסעיף להסב שיק פעם אחת בלבד (למעט הסבה נוספת לגופים המפורטים בתוספת השנייה). הוראת המעבר לחוק, קובעת כי הוראות החוק לא יחולו על שיקים שהופקדו למשמרת אצל תאגיד בנקאי, בנק הדואר .2019 ביולי 1 או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, ערב יום בנק ישראל הודיע, כי בכוונתו לפעול להורדת העמלה על שיקים ש"ח בלבד, ואולם יש 2- שיופקדו למשמורת בבנק עד ליום זה ל לזכור כי גם לאחר כניסת סעיף זה לתוקף, צפוי כי שיקים רבים אשר לא ימולאו כנדרש יוחזרו, דבר שיגרור עמלות נוספות ויקרות על החזר השיקים, כמו גם עגמת נפש רבה לעסקים. לפיכך, רצוי כי עסקים יקפידו לקבל שיקים שמולאו כנדרש לפי החוק. יש לזכור, כי רשות המסים לא יזמה את חקיקה החוק, וכי למעשה אין המדובר כלל בחקיקת מס, ואכיפת החוק הועברה אל רשות המסים בשל יכולתה האפקטיבית להגיע לכלל העוסקים ולבדוק את פעולותיהם. לא בכדי, ובצדק מבחינתה, השיקה רשות המסים מספר כלים להתמודדות בשטח עם החוק, לרבות תשדירים וקו ישיר לשאלות בקשר לחוק. באמצעות כלים אלה, מבקשת רשות המסים למעשה להתוות את הדרך יחד עם העוסקים והציבור, על מנת ליצור מחד אכיפה נכונה של החוק באמצעותה ניתן יהיה להגיע לגביית מס רחבה ככל האפשר, ומאידך לאפשר לעסקים להתנהל בדרך שלא תפגע בהם שלא לצורך. אנו תקווה שעם הזמן יימצא שביל הזהב לאכיפה נכונה של החוק, ולמציאת פתרונות לבעיות האמיתיות שעולות מן השטח. בנוסף הוקמה ועדה לבחינת יישום ההשלכות החוק, בראשות מירי סביון, המשנה למנהל רשות המסים המשותפת לנציגי רשות המסים . הוועדה נפגשת מדי שבועיים ועולות 2 ולנציגי הלשכות המקצועיות בה סוגיות מהשטח מתוך כוונה להקל ולהתמודד עם החוק החדש. מהשיקים הינם שיקים "למוטב 94%- מנתוני בנק ישראל עולה כי כ 1 בלבד" שלא ניתן להסב אותם הח"מ הינם בין נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה 2 ואולם, על אף פשטותן הנחזית של הוראותיו, החוק נחקק במהירות רבה ובשטח מתעוררות בעיות רבות ביישומו. כך, מתעוררת השאלה מהי אותה "עסקה" אליה מפנה לחוק, הוא הסעיף 2 סעיף האופרטיבי העיקרי העוסק בתשלום מזומן

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz