עורך הדין - גיליון 42 - אפריל 2019

2019 אפריל | 42 גליון | עורך הדין | 70 נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן, 2019 בינואר 1- ב .)" החוק "( 2018 התשע"ח החוק מיישם את המלצות הוועדה הבין משרדית לצמצום השימוש במזומן, ומטרתו להילחם בהון השחור ולהביא לצמצום תופעת הכלכלה השחורה בישראל, המכונה "כלכלת צל", שמהווה לפי מהתוצר הלאומי הגולמי. באמצעות 20% אומדנים שנעשו מעל המזומן, קל הרבה יותר להלבין הון ולהעלים מס (כזכור עבירות המס הוספו גם הן לעבירות המקור בחוק לאיסור הלבנת הון), בהיותו אנונימי וקל להסתרה. בנוסף לצמצום השימוש במזומן, עוסק החוק גם בהגבלה על הסבת שיקים, שעד היום לפי החוק בישראל לא הייתה הגבלה בהסבתם לא מבחינת סכום ההסבה ולא מבחינת מספר ההסבות, וכן לא נדרש תיעוד של המסב ושל הנסב. שיקים סחירים משמשים למעשה תחליף למזומן בהיותם אנונימיים, כשהקלות בהעברתם והיכולת "לגלגל" אותם הלאה ללא תיעוד במערכת הפיננסית קלה ביותר, ובכך תורמים אף הם לגידול בכלכלה השחורה. אין חולק כי מדובר בחוק חשוב ביותר, שמטרתו להרחיב את בסיס המס ולהגדיל את מקורות הממשלה, ובכך לתרום לחלוקה צודקת יותר של נטל המס. החוק הינו חוק ראשון מסוגו, בכך שהוא מטיל את הנטל גם על הציבור הרחב, בכובעו הפרטי, לאכוף את הוראותיו, ומטיל קנסות כספיים כבדים על מי שיפר אותן. בכך קיוו מובילי החוק ליצור שינוי התנהגותי רחב בציבור, ולמגר את תופעת התשלום במזומן הידועה כ"עם חשבונית/בלי חשבונית" "עם מע"מ/בלי מע"מ" והמוכרת כל כך לכולנו, הואיל והקנס שיוטל בגין התשלום במזומן יבטל למעשה את התמריץ הקיים היום לבצע עסקאות במזומן בשל ההנחה הניתנת בדרך כלל על רכיב המע"מ, וזאת גם כאשר ברור כי נותן השירות לא ידווח על ההכנסה בגינן. הוראות החוק נראות בקריאה ראשונה פשוטות למדי: החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן .1 לעסקאות בהן "מחיר העסקה" (כהגדרתו בחוק) הוא: ש"ח כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק;  11,000 1.1 ש"ח, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים;  50,000 1.2 ש"ח כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר;  55,000 1.3 ש"ח לגבי קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, 11,000 1.4 תרומה, או הלוואה , למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח;  ש"ח לגבי קבלה או תשלום במזומן של מתנה.  50,000 1.5 עורכי דין ורואי חשבון לא יקבלו סכום במזומן, מעבר לסכומים 1.6 הנקובים לעיל, כאשר הם נותנים שירות עסקי ללקוח, כהגדרתו .2000- ב לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס 8 בסעיף בנוסף, החוק קובע גם הגבלות על השימוש בשיקים והיסבם, .2 הכוללות בין היתר: איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב בלי שפרטי המסב 2.1 נקובים על השיק, כאשר מוסר השיק או מקבל השיק הוא עוסק;  כאשר מוסר ומקבל השיק 5,000 איסור כאמור בשיק העולה על 2.2 אינם עוסק; לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו, או שיק 2.3 ש"ח אם הוא הוסב יותר מפעם אחת (או 10,000 מוסב שעולה על פעמיים אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח), או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב. החוק מעניק לרשות המיסים סמכויות פיקוח ואכיפה וקובע .3 עיצומים כספיים כבדים על עוסקים בהתאם לשווי ההפרה (עד מסכום המזומן שהועבר או התקבל), וקנסות 30% לשיעור של על אנשים פרטיים. כמו כן, החוק קובע עבירה פלילית יחידה של מעשה מרמה שבוצע בניסיון להתחמק מהאיסורים הקבועים בחוק, שבצידה שלוש שנות מאסר.  ("יום התחילה"). על אף 2019 בינואר 1 תחילתו של החוק ביום .4 האמור, בתשעת החודשים שמיום התחילה לא יוטל עיצום כספי או קנס בשל הפרת הוראת החוק, אלא אם כן המפר קיבל התראה בכתב על ההפרה וחזר והפר את אותה הוראה. מסים | בעיני עורך הדין יו"ר (משותף) פורום מסים, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין גולדפרב, זליגמן ושות' עו"ד טל עצמון, משרד עורכי דין גולדפרב, זליגמן ושות' עו"ד ליאת גרבר, החוק לצמצום השימוש במזומן - יישום והשלכות

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz