עורך הדין - גיליון 40 - יולי 2018

2018 יולי | 40 גליון | עורך הדין | 88 מי מאיתנו לא שמע לאחרונה על פיתוח חדש לכלי הרכב, על עוד מערכת חכמה שתקל על הנהיגה בכבישים העמוסים או על מערכת שתמנע תאונות. נדמה שענף הרכב הפך זה מכבר לדבר החם ביותר בהיי-טק העולמי בכלל והישראלי בפרט. מטיבו וטבעו, ענף הרכב מוסדר בהוראות חוק רבות. אך האם ההסדרה הקיימת מתאימה לשינויים הטכנולוגיים שענף הרכב עובר בימים אלו? , קובעת כי "נוהג רכב 1961- לתקנות התעבורה, התשכ"א 28 תקנה חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה...". זו ודאי הדוגמה הבולטת ביותר להוראת חוק שאיננה יכולה להתקיים בעולם שבו כלי רכב אוטונומיים נוסעים בכבישים ציבוריים. הרפורמה החקיקתית האחרונה בענף הרכב הייתה עם כניסתו , של חוק רישוי שירותים ומקצועות 2016 לתוקף, בחודש אוקטובר . כמי שהייתה שותפה לדיוני ועדת 2016- בענף הרכב, התשע"ו הכלכלה של הכנסת בהצעת החוק, ועוסקת ביישומו מאז חקיקתו, סעיפים ומסדיר שורה רחבה של שירותים 253 אף שהחוק כולל ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב, ייצור רכב, שיווק רכב, מוצרי תעבורה, תיווך בייבוא אישי, הפעלת מוסך, שמאות רכב), למעט הסדרת ייבוא רכב לצורכי ניסוי ובדיקת טכנולוגיית הרכב וחובת השתלמות בשל התפתחות טכנולוגית, החוק איננו מתייחס לשינויים הטכנולוגיים שמתרחשים בימים אלה בענף הרכב. פקודת התעבורה [נוסח חדש] ותקנות התעבורה קובעות הסדרים וכללים החלים על כל המשתמשים בדרך ומשקפים את המדיניות של המחוקק בהסדרת התעבורה בישראל. כך, למשל, חלק ב' לתקנות התעבורה המסדיר את הדרך והתנועה בה מסדיר קביעת תמרורים, כללים בעניין התנהגות בדרך, הוראות בעניין כביש, תנועה של כלי רכב מסוימים כדוגמת רכב תפעולי וטרקטורון, ביצוע פניות, עקיפות, מהירות נסיעה, חניה, חגורות בטיחות, הסעת נוסעים, אורות, הולכי רגל, תאונות ושכרות. אין ספק כי הרציונל העיקרי העומד בבסיס חלק ב' לתקנות התעבורה הוא הצורך לקבוע מערכת כללים ברורה כך שכל אדם שעושה שימוש כלשהו בדרך, כהגדרתה בפקודת התעבורה, ידע מה הכללים שעל פיהם עליו לנהוג. , נוספה תקנה חדשה לתקנות התעבורה: 31.5.2018 לאחרונה, ביום א מסמיכה את המפקח הארצי על התעבורה (בהתייעצות 16 תקנה עם רשות הרישוי ועם המשטרה) לפטור עורך ניסוי – שימוש בטכנולוגיה חדשה או קיימת במטרה לבחון את אופן תפקודה בדרך – מתקנה, אחת או יותר, מהתקנות הקבועות בפרק השני לחלק ב' בתקנות התעבורה. למפקח סמכות להתנות את מתן הפטור בתנאים, בהתאם לנסיבות העניין. עוד קובעת התקנה החדשה כי עוד בטרם קבלת החלטה על מתן הפטור, על המפקח לשקול את ההשפעות האפשריות של ביצוע הניסוי על התנועה, ובמסגרת זו עליו להתייחס לשמירה על בטיחות המשתמשים בדרך במהלך הניסוי (כולל האנשים המשתתפים בניסוי), צמצום ההפרעה לזרימת התנועה בדרכים, שייתכן שתיגרם כתוצאה מביצוע הניסוי, ומענה לאירועי חירום שעלולים להתרחש במהלך ביצוע הניסוי. זו איננה ההסדרה הראשונה שמאפשרת עריכת ניסויים בכלי רכב פרסם משרד התחבורה הוראת נוהל בעניין 2017 בישראל. כבר בשנת "אישור ניסויים בכלי רכב לצורך מחקר ופיתוח מערכות טכנולוגיות אוטומטיביות". בהוראת הנוהל (המפורסמת באתר האינטרנט של משרד התחבורה) נכתב כי משרד התחבורה ער לחשיבות הטמונה בבחינת מערכות הרכב החדשות בתנאי תפעול אמיתיים, כלומר בנסיעה בכבישי ישראל, ועל כן גיבש כללים, תנאים ואבני דרך לאישור תנועה של כלי רכב עם מערכות טכנולוגיות חדשות בכבישי ישראל לצורכי בחינה וניסוי. נציין כי בכל הקשור לניסויים בכלי רכב אוטונומיים, ישראל דומה יותר בגישתה לגישה השמרנית שנוקטות מדינות אירופה, ולפיה בשלב זה ניסויים בכלי רכב אוטונומיים ייעשו במגרשים סגורים, בעוד שמדינות ארצות הברית נוקטות גישה נועזת יותר המאפשרת לערוך ניסויים בכבישים ציבוריים שבהם נוסעים גם כלי רכב "מסורתיים". נזכיר שבשלב זה התקנה החדשה פוטרת רק עורך ניסוי מעמידה בתקנות הקבועות בפרק השני לחלק ב' בתקנות התעבורה. אבל זו רק ההתחלה. כדי שרכב אוטונומי יוכל לנסוע בכבישי ישראל לאחר שהניסוי בו יסתיים בהצלחה, יידרש משרד התחבורה לערוך עוד שינויי חקיקה רבים. נראה כי בין השינויים הראשונים תהיה התאמת הוראות פקודת התעבורה ותקנות התעבורה לרכב אוטונומי. כפי שציינו מעלה, הוראות חוק אלה קובעות הסדרים וכללים החלים על כל המשתמשים בדרך אך הן מסדירות ענף רכב שבו אדם בשר ודם נוהג ברכב ולא מערכת ממוחשבת עם בינה מלאכותית. דוגמה נוספת היא שינוי בהסדרת מבחן הרישוי השנתי שעוברים כלי הרכב והתאמתו למערכות הטכנולוגיות החדשות והייחודיות עו"ד סיגלית בן ששון בעיני עורך הדין תעבורה הדרך לרכב אוטונומי מחייבת שינויי חקיקה עו"ד סיגלית בן ששון: מחלקת רגולציה וליטיגציה בפירמת עורכי הדין צמח שניידר ושות'

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz