Table of Contents Table of Contents
Next Page  92 / 148 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 92 / 148 Previous Page
Page Background

עורך הדין

| 92

עו"ד איתי ברכה

רו"ח ומשפטן יריב אבירם

בעיני עורך הדין

מסים

חילופי מידע בישראל ובעולם

נישומים רבים מנהלים את השקעותיהם במדינות שאינן מדינות

התושבות שלהם. אפשרות זו מנוצלת במקרים רבים לצורך התחמקות

מתשלום מס במדינת התושבות. במשך שנים רבות התנהלו אותם

אנשים "מתחת לרדאר" של הרשות, אך כיום, בעקבות חילופי המידע

הבינלאומיים שהלכו והתפתחו בשנים האחרונות, הפך המידע נגיש

לרשות המסים והיא עושה בו שימוש יומיומי במסגרת המלחמה

במעלימי המס.

המסגרת הנורמטיבית

,)132 '

נכנס לתוקפו החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס

2003

בשנת

. החידוש אשר חוללה הרפורמה הינו המעבר משיטת

2002-

התשס"ב

מס הממסה תושב ישראל (יחיד או חברה) על בסיס טריטוריאלי, קרי

מיסוי כל ההכנסות שהופקו או נצמחו בישראל בלבד, לשיטת מס על

בסיס פרסונאלי, קרי מיסוי כלל הכנסותיו של תושב המדינה ללא

תלות בזהות המקום בו הופקה הכנסתו.

רפורמת המס האמורה, הולידה לא מעט תכנוני מס שמטרתם הפחתת

חבות המס החלה על תושב ישראל בגין פעילותו הבינלאומית, אך בד

בבד עם תכנוני המס הלגיטימיים, בחרו ישראלים רבים להמשיך ולנהל

את עסקיהם מחוץ לישראל "מתחת לרדאר" של רשות המסים ומבלי

לדווח על הכנסותיהם וצברו את כספם ה"שחור" בחשבונות בנק מחוץ

לישראל (במדינות כגון שוויץ ומקלטי מס שונים) תחת זהותם הפרטית

או תחת חברות ונאמנויות זרות.

השיטה פעלה היטב במשך שנים רבות ולרשות המסים לא היו הכלים

הדרושים להתמודדות אמתית ויעילה עם מעלימי המס והדבר הביא

להתגברות התופעה באופן משמעותי.

בשנים האחרונות, בעקבות התמורות שהתרחשו בעולם בתחום זה

והגברת פעילותה של הרשות בתחום, השתנה מצב הדברים ואנו עדים

כבר היום לשינוי מגמה משמעותי בלחימה במעלימי המס ותפיסתם,

מגמה אשר תלך ותתגבר באופן משמעותי בשנים הקרובות.

סופה של הסודיות הבנקאית

Foreign

FATCA

נחקק בקונגרס האמריקאי חוק ה-

2010

בשנת

(להלן: "חוק פטק"א"), אשר

Account Tax Compliance Act

מטרתו למנוע התחמקות מתשלום מס על ידי תושבי ארה"ב המנהלים

חשבונות פיננסיים מחוץ לארה"ב.

החוק האמור מחייב גופים פיננסיים להעביר מידע פיננסי אודות

חשבונות של אזרחי ארה"ב לרשויות המס בארה"ב. לצורך אכיפת

ההסדר האמור, קבע החוק, כי גופים פיננסיים שלא יצייתו יהיו כפופים

מכל תקבול ממקור הכנסה אמריקאי המועבר אליהם.

30%

לניכוי של

, פנתה הרשות

2011

בד בבד, עם חקיקת חוק הפטק"א, בשלהי

האמריקאית לבנקים השוויצרים ודרשה להעמידם לדין פלילי בגין

סיוע להעלמות מס של אזרחי ארה"ב אלא שמרבית הבנקים בחרו

לבסוף לחתום על הסדר פשרה עם הרשות במסגרתו שילמו מיליארדי

דולרים לרשות האמריקאית וכן חשפו את שמותם של מאות אלפי

אזרחי ארה"ב המחזיקים חשבון במוסדות פיננסים אלו, ובכך, תם

למעשה החיסיון הבנקאי הבינלאומי.

מדינות רבות בעולם החלו לחתום במהלך השנים על חוק הפטק"א

חתמה מדינת ישראל עם ארה"ב על הסכם בדבר שיפור

30.6.14

וביום

, מכוחו התחייבה ישראל לחייב את

FATCA

ציות מס בינלאומי ויישום

הגופים הפיננסיים שלה לבצע בדיקות נאותות לחשבונות המתנהלים

אצלם, לאסוף מידע אודות בעלי חשבון אמריקאים ולהעביר את

המידע לרשות המסים בישראל על מנת שזו תעבירו לרשויות המס

בארה"ב. החתימה על ההסכם מאפשרת הדדיות, מכוחה תקבל רשות

המסים בישראל מידע אודות תושבי ישראל בעלי חשבונות פיננסיים

בארה"ב, דבר אשר צפוי להיות בעל תועלת רבה לאכיפת המיסוי

הפרסונלי בישראל.

2016

רשות המסים החלה בחילופי המידע עם ארה"ב בספטמבר

ואילך וכן, קיבלה מארה"ב מידע בגין תושבי ישראל

2014

בגין שנת

המחזיקים חשבונות בנק במוסדות פיננסיים אמריקאים.

מצטרף

OECD

גם ה-

בראותו כי טוב, ומתוך הבנה מעמיקה כי מנגנון "חילופי מידע

בינלאומיים" הינו כלי יעיל למלחמה הגלובאלית במעלימי המס, פרסם

את הסטנדרט הבינלאומי לחילופי מידע, או בשמו המקצועי

OECD

ה-

הינו תקן אחיד

CRS

. ה-

Common Reporting

standard

)

CRS

ה-

לאיסוף מידע אודות חשבונות פיננסיים של תושבים זרים לצורך קיום

חילופי מידע למטרות אכיפת מס בין מדינות, אשר על פיו ייאסף מידע

פיננסי אודות תושבים זרים על ידי המוסדות הפיננסיים ויועבר לרשות

מוסמכת (בדרך כלל רשות המס) במדינה לצורך העברתו למדינות

התושבות של בעלי החשבונות, באופן אוטומטי ועל בסיס שנתי.