חדשות ועדכונים

משולחנה של ועדת האתיקה הארצית: ענייני שכר טרחה

14.07.2014

עו"ד דקלה קליין-יונה, פרקליטת אתיקה ארצית

ועדת שכר הטרחה היא ועדה וולונטרית שהקים הוועד המרכזי המחזיקה במספר תפקידים הנובעים מתפקיד הלשכה לפי החוק ואשר נותנת בין השאר מענה לפניות עורכי דין או ציבור לקוחותיהם בנושא שכר טרחת עורך דין. להלן מספר החלטות שחשוב לזכרן.

  1. שכר הטרחה שהותנה לפי תוצאות והוגדר באחוזים, ייגבה מכל הסכום ברוטו שהתקבל לרבות שכר טרחת עורך דין הפסוק (הסכום הכללי) למעט החזר האגרה ששולמה ובתוספת מע"מ. הדבר נובע מהחלטת הוועד המרכזי (החלטות מספר: שכ"ט 73/07; שכ"ט 4/08; שכ"ט 50/08; שכ"ט 39/08).
  2. שכר טרחה בגין תביעה לקצבה חודשית: ראוי שעורכי הדין המנסחים הסכמי שכר טרחה לגבי שכר טרחה בגין תשלומים עתידיים שאמורים להתקבל בעתיד, יבהירו היטב ללקוחותיהם מה המשמעות של הדרישה לקבל את שכר הטרחה "מהוון", קרי, עוד בטרם יקבל הלקוח את מלוא התשלומים. מניסיון העבר מתברר כי עורכי דין רבים מסתפקים בניסוח לאקוני של הסכם שכר הטרחה, בו הם קובעים כי הצדדים מסכימים על תשלום של אחוז מסוים של שכר טרחה מהסכום המהוון, שבמרבית המקרים הלקוחות אינם מודעים למשמעות מונח זה. הוועדה ממליצה לפרט "ברחל בתך הקטנה" בהסכם, שהלקוח יידרש לשם את מלוא שכר הטרחה עוד בטרם קיבל את רוב הסכומים. הוועדה מתרה כי במקרים עתידיים שבהם לא יהיה פירוט כנדרש היא עלולה לקבוע שעורך הדין לא יהא זכאי למלוא שכרו כבר באותו שלב (החלטה מספר שכ"ט 3/08).
  3. אם הסכם שכר הטרחה אינו מציין, שהשיעור הוא אחוז מסוים בצרוף מע"מ לדוגמא, 25% בצרוף מע"מ הרי שלפי החוק השכר המוסכם הוא 25% כולל מע"מ (החלטה מספר שכ"ט 146/07).
  4. בתביעות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אם שכר הטרחה נקבע לפי תוצאה באחוזים מתוך הפיצוי – אין לחרוג מהשיעורים שנקבעו בחוק ובכללים. מאידך גיסא, ניתן להסכים על שכר טרחה בסכום קבוע שאז מגבלות החוק והכללים אינן חלות. יובהר כי לא ניתן לעשות "שעטנז" היינו גם גביית שכר טרחה המותנה בתוצאות הטיפול וגם שכר טרחה שאינו כזה (החלטות מספר שכ"ט 81/08 ו- 13/09).
  5. לעניין ההוצאות בתיק פלת"ד, עורך הדין זכאי להחזר הוצאות בגין כל הוצאה שהוציא בפועל לאחר שימציא קבלות ללקוח. בנוסף זכאי עורך הדין להחזר הוצאות בגין הוצאותיו המשרדיות, באופן גלובלי, בסכום של 500 ₪ בצירוף מע"מ (החלטה מספר שכ"ט 103/09).
  6. מחיר הדירה לצורך חישוב שכר טרחה כולל גם מע"מ (החלטה מספר שכ"ט 59/08).
  7. לפי המצב המשפטי התקף כיום אין חובה לשתף בשכר טרחה עורך דין שמפנה תיק לחברו, אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים (החלטה מספר שכ"ט 149/07).

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון