שאילתות

ביטול יפוי כוח נוטריוני

15.10.2003

ועדת נוטריונים

האם ניתן לבטל יפוי כוח נוטריוני? אם כן - הכיצד? מה מוטל על המבטל לעשות לצורך ביטול אפקטיבי של יפוי הכוח?

כל יפוי כוח (להוציא יפוי כוח בלתי חוזר) ניתן לביטול על ידי עושהו.

 

על פי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז 1977, רשאי מייפה הכוח להודיע לנוטריון שבפניו נעשה יפוי הכוח על ביטולו.

 

על פי פיסקה ב' לתקנה, ההודעה על הביטול יכולה להינתן לנוטריון, כאמור לעיל, או "בכתב כשחתימתו של המבטל תהא מאומתת על ידי נוטריון אחר". כלומר, הודעת הביטול אינה חייבת להיעשות אצל הנוטריון שאישר את יפוי הכוח, אלא יכולה להיעשות בכתב אצל נוטריון אחר.

 

הערות:

  1. בטופס הביטול שמוציא הנוטריון יש הערה כי "אין באישור זה ערובה לתקפו של הביטול". המשמעות היא, שאם מיופה הכוח פעל כדין על פי יפוי הכוח הנוטריוני (טרם ביטולו) והתחייב לפעולות משפטיות עתידיות - לדוגמא, אין הביטול מבטלן אוטומטית.
  2. על המבטל, מייפה הכוח, לעשות את כל הנדרש כדי לגרום לאפקטיביות של הביטול, קרי: עליו למשוך את יפוי הכוח או את יפויי הכוח שביטל מהמחזיק או מהמחזיקים בהם. אם אין באפשרותו לעשות כן, עליו להודיע למיופה הכוח את דבר הביטול וכי אינו רשאי לפעול יותר בשם מייפה הכוח.
  3. אם מיופה הכוח פעל בשם מייפה הכוח, לדוגמא - בבנק מסויים, על מייפה הכוח להודיע לבנק, כי יפוי הכוח שנתן בוטל, ואין מיופה הכוח רשאי יותר לפעול על פי יפוי הכוח שבוטל.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון