מאמרים וכתבות

אושר החוק האוסר משלוח דואר זבל

03.06.2008

עו"ד חיים רביה ועו"ד טל קפלן

לאחרונה התקבל בכנסת חוק האוסר על דיוור אלקטרוני באמצעים שונים: מערכות חיוג אוטומטי, פקסים, הודעות דואל ומסרים קצרים. לחוק השלכות ישירות על פעילות השיווק של תאגידים וגופים רבים במשק.

ביום 27.5.2008 התקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון תקדימי מסוגו לחוק התקשורת, האוסר על משלוח דואר זבל וצורות אחרות של פניה אלקטרונית, שלא ניתנה לה הסכמה בכתב ומראש מצד הנמען {חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40), התשס"ח-2008}. לחוק יש השלכה ישירה על הקשר בין חברות וגופים אחרים לבין לקוחותיהם.

 

להלן סקירה קצרה של החידושים בהוראות שנתקבלו:

  1. החוק החדש אוסר על מפרסמים לשגר מסרים מסחריים, שמטרתם לעודד רכישת מוצרים או שירותים, ללא הסכמה מפורשת ומראש של הנמען. האיסור חל על מסרים הנשלחים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעות אלקטרוניות או הודעות מסר קצר (כגון SMS או MMS). הסכמת הנמען יכול שתתקבל בכתב (לרבות בהודעה אלקטרונית), או בשיחה מוקלטת.
  2. מפרסם יוכל לפנות באופן חד-פעמי לבתי-עסק, באחת מדרכי המשלוח הנ"ל, בהצעה להסכים ולקבל דברי פרסומת מטעמו. בנוסף, יהיה רשאי מפרסם לשלוח דברי פרסומת גם ללא הסכמת הנמען, במידה ו-

א.  הנמען מסר את פרטיו למפרסם ברכישת, או במו"מ לרכישת מוצר / שירות והמפרסם הודיע כי הפרטים שנמסרו ישמשו למשלוח דברי פרסומת; וכן –

ב. לנמען ניתנה הזדמנות להודיע כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת והוא לא עשה כן; וכן –

ג. דבר הפרסומת מתייחס למוצר / שירות מסוג דומה לזה שלגביו נתקבלו הפרטים מהנמען.

  1. נמען רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמתו לקבלת דברי פרסומת, על-ידי משלוח הודעת סירוב למפרסם. למעט עלות משלוח הודעת הסירוב, ההודעה לא תהיה כרוכה בתשלום.
  2. דבר פרסומת הנשלח בהתאם להוראות החוק צריך לציין, באופן בולט, ברור ושאינו מטעה, את - היותו דבר פרסומת, שמו של המפרסם ופרטיו, זכות הנמען לשלוח הודעת סירוב והדרכים למשלוח ההודעה.
  3. מפרסמים שיעברו על הוראות החוק יהיו חשופים לקנס הכספי הקבוע בחוק העונשין. כמו כן, הפרת הוראות החוק תהווה עוולה אזרחית ונמען שישלחו אליו דברי פרסומת בניגוד לחוק, יהיה רשאי לתבוע מהמפרסם פיצויים ללא הוכחת נזק, בשיעור של עד 1,000 שקלים חדשים לכל הודעה שנשלחה אליו. הפרת הוראות החוק תהווה גם עילה להגשת תובענה ייצוגית כנגד המפרסם.
  4. החוק החדש ייכנס לתוקפו בתוך 6 חודשים ממועד פרסומו ברשומות.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון