מכרזים

הודעה בדבר הזמנה להציע הצעות מכרז מסגרת פומבי מכרז מס’ 2/2023 - ספקי מסגרת לביצוע שירותי חקירות פרטיות עבור לשכת עורכי הדין בישראל

30.04.2023

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל מזמינה בזה משרדים לחקירות פרטיות או תאגידים של חוקרים פרטיים מורשים, העומדים בתנאי הסף, להגיש הצעות למתן שירותי חקירות פרטיות בתחום פעילותה ותפקידיה של לשכת עורכי הדין בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: 1.6.2023 בשעה 15:00.
 1. לשכת עורכי הדין בישראל מזמינה בזה משרדים לחקירות פרטיות או תאגידים של חוקרים פרטיים מורשים, העומדים בתנאי הסף, להגיש הצעות למתן שירותי חקירות פרטיות בתחום פעילותה ותפקידיה של לשכת עורכי הדין בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 2. ההתקשרות כוללת קבלת שירותי חקירות פרטיות בתחום פעילותה ותפקידה של הלשכה החקירות המבוקשות יכולות להיות כלפי עורכי דין, כלפי מתמחים וגם כלפי תאגידים לרבות בתחומים הבאים: איסור השגת גבול המקצוע, הפיקוח על תחום ההתמחות ותחום האתיקה. הלשכה נדרשת, בין היתר, לביצוע חקירות גלויות, חקירות סמויות, מעקב ותצפית, הופעות למתן עדות ושירותים נוספים שיידרשו על ידי הלשכה מעת לעת, בהתאם להזמנות עבודה שתמסור הלשכה לספק, הכל על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. למען הסדר הטוב מפורש בזאת כי, מכוח הדברים תכלולנה העבודות גם עבודות שאינן מוזכרות במפורש במסגרת מסמכי המכרז, אם מעצם טבען וטיבן הן נכללות במסגרת העבודות.
 3. הלשכה תבחר לביצוע העבודות עד שלושה (3) ספקים אשר הצעותיהם תנוקדנה בניקוד המשוקלל הגבוה ביותר מבין המציעים שהגישו הצעותיהם למכרז.
 4. בכפוף לעמידה בכל תנאי הסף ייבחר/ו הזוכה/ים על פי שקלול הצעותיהם מבחינת איכות ההצעה והמציע (40%) ועל פי הצעות המחיר (60%).
 5. מכרז זה ייערך כמכרז פומבי, בהתאם להוראות תקנה 1ב לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") והינו מכרז מסגרת בהתאם לתקנה 17ו. לתקנות.
 6. תקופת ההתקשרות הינה ל- 3 שנים עם אופציה השמורה ללשכה להארכת התקשרות ב- 2 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
 7. המועד האחרון בו המזמין יקבל שאלות הבהרה מן המציעים: 18.5.2023
 8. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: 1.6.2023 בשעה 15:00
 9. אין הלשכה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 10. שאלות ובקשות הבהרה יש לשלוח לכתובת דוא"לlawinfo@israelbar.org.il . הפנייה תהיה ערוכה בהתאם להוראות הקבועות במסמכים.
 11. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, ברח' דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 15:00 ובכל אופן לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות. הצעה שלא תתקבל עד למועד הקובע לא תשתתף במכרז.

התנאים המחייבים הם אלה המופיעים בחוברת המכרז. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז - יחייב האמור במסמכי המכרז.

 

קובץ להורדה
private_investigations_tender_2-2023_annex1.doc private_investigations_tender_2-2023_annex8.doc private_investigations_tender_2-2023_annex14.doc private_investigations_tender_2-2023.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון