בחירות למוסדות הלשכה 2023

הודעת בחירות

29.03.2023

עו"ד שלומי באשי, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי, יו"ר ועדת הבחירות

בתוקף סמכותה לפי סעיף 7 לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב- 1982 (להלן: "הכללים"), מודיעה בזאת ועדת הבחירות על בחירות לראש הלשכה, למועצה הארצית, ליושבי ראש הוועדים המחוזיים ולוועדים המחוזיים. הבחירות תערכנה ביום שלישי, א’ בתמוז תשפ"ג, 20 ביוני 2023.

 

ועדת הבחירות

למוסדות לשכת עורכי הדין בישראל

א' בתמוז תשפ"ג – 20.6.2023

 

הודעת בחירות 

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 7 לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982 (להלן: "הכללים"), מודיעה בזאת ועדת הבחירות על בחירות לראש הלשכה, למועצה הארצית, ליושבי ראש הוועדים המחוזיים ולוועדים המחוזיים.

 1. מועד הבחירות
  הבחירות תערכנה ביום שלישי, א' בתמוז תשפ"ג, 20 ביוני 2023.
  לתשומת לב: הזדהות בקלפי תהא באמצעות אחת מן התעודות המנויות בסעיף 34 לכללים.
 2. הצגת פנקס הבוחרים
  פנקס הבוחרים יוצג לא יאוחר מיום שישי, ל' בניסן תשפ"ג, 21 באפריל 2023 במקומות הבאים:
  משרדי המועצה הארצית והוועדים המחוזיים של הלשכה.
 3. הגשת מועמדות
  א.
  שמות מועמדים לראש הלשכה, ליו"ר ועדים מחוזיים וכן רשימות מועמדים למועצה הארצית ולוועדים המחוזיים, הצהרות המועמדים והסכמותיהם, יש להגיש בכתב לוועדת הבחירות לפי הטפסים שנקבעו בכללים, ביום ראשון, ב' באייר תשפ"ג, 23 באפריל 2023, בין השעות 10:00-15:00, במשרדי הלשכה בבית הפרקליט בתל אביב, רח' דניאל פריש 10.
  בנוסף, ולפנים משורת הדין, תינתן אפשרות להגיש מועמדויות גם ביום רביעי, כ"ח בניסן תשפ"ג, 19 באפריל 2023 בין השעות 09:00-15:00 במשרדי הלשכה בבית הפרקליט בתל-אביב, רח' דניאל פריש 10.
  טפסים ניתן להוריד מאתר הלשכה ו/או להשיג אצל עו"ד שלי ואקנין אדם במשרדי המועצה הארצית.
  שם מועמד או רשימת מועמדים שהוגשו באיחור לא יתקבלו.
  ב.
  שם מועמד לתפקיד ראש הלשכה יוגש בצירוף חתימות תמיכה של 550 בוחרים.
  ג.
  שם כל מועמד לתפקיד יושב ראש ועד מחוזי יוגש בצירוף חתימות תמיכה של בוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים של אותו מחוז במספר כמפורט להלן:
  במחוז תל אביב ובמחוז מרכז – 225;
  במחוז ירושלים ובמחוז חיפה – 150;
  במחוז צפון ובמחוז דרום – 100.
  ד.
  לרשימת מועמדים לוועד מחוזי יצורפו חתימות תמיכה של בוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים של אותו מחוז במספר כמפורט להלן:
  במחוז תל אביב ובמחוז מרכז – 150;
  במחוז ירושלים ובמחוז חיפה – 100;
  במחוז צפון ובמחוז דרום – 75.
  ה.
  לרשימת מועמדים למועצה הארצית יצורפו חתימות תמיכה של 150 בוחרים.
 4. מספר חברי הוועדים המחוזיים
  א. ועד מחוז ירושלים - 16 חברים.  ג. ועד מחוז מרכז - 20 חברים. ה. ועד מחוז דרום - 10 חברים
  ב. ועד מחוז תל אביב - 20 חברים. ד. ועד מחוז חיפה - 16 חברים. ו. ועד מחוז צפון - 10 חברים
 5. מספר חברי המועצה הארצית 
  מספר חברי המועצה הארצית העומדים לבחירה הוא 28.  
 6. עררים על פנקס הבוחרים
  א.
  לא יאוחר מיום שני, י' באייר תשפ"ג, 1.5.23, רשאי כל אדם הרשום בפנקס חברי הלשכה, להגיש בכתב לוועדת הבחירות ערר מנומק, על שהוא לא נרשם בפנקס הבוחרים, או על שהוא או זולתו נרשם בפנקס הבוחרים, שלא כדין.
  ב.
  לא יאוחר מיום שני, י' באייר תשפ"ג, 1.5.23, רשאי חבר הלשכה לפנות בכתב לועדת הבחירות ולבקש את העברת שמו מפנקס הבוחרים שבו הוא כלול, לפנקס הבוחרים של מחוז שבו נמצא מקום עבודתו או מקום מגוריו.
 7. בא-כוח הרשימות
  תומכים במועמדים רשאים למנות שלושה בוחרים, אחד כבא-כוח המועמד או כבא-כוח רשימת מועמדים, שני כממלא מקומו; והשלישי כממלא מקום נוסף; כל עוד לא עשו כן, ייחשב הראשון ברשימת התומכים, כבא-כוח המועמד או רשימת המועמדים, השני כממלא מקומו, והשלישי כממלא מקום נוסף. התומכים ברשימת מועמדים יציעו כינוי לאותה רשימת מועמדים. 
 8. ליקויים במועמדות או ברשימת מועמדים
  א.
  מצאה ועדת הבחירות ליקויים במועמדות של מועמד, או ברשימת מועמדים, או סירבה לאשר כינוי שהוצע, תודיע על כך בכתב לבא-כוח אותו מועמד או אותה רשימת מועמדים ולממלאי מקומם, לא יאוחר מיום שלישי, כ"ה באייר תשפ"ג, 16.5.23 והם יהיו רשאים לתקן את הליקויים או להציע כינוי אחר, לא יאוחר מיום ראשון, א' בסיון תשפ"ג, 21.5.23.
  ב.
  פחת מספר התומכים במועמד לתפקיד או ברשימת מועמדים, מתחת למספר הדרוש, מפאת ביטול חתימתו של חבר הלשכה או מפאת פסלותה, ייחשב הדבר כליקוי הניתן להשלמה בחתימות תמיכה נוספות של בוחרים, שעדיין לא חתמו תמיכה במועמד לאותו תפקיד או ברשימת מועמדים אחרת, לפי העניין, לא יאוחר מיום ראשון, א' בסיון תשפ"ג, 21.5.23.

פרטים נוספים יופיעו במדור הבחירות באתר הלשכה. למדור הבחירות לחצו כאן

 

שלומי באשי, עו"ד

יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי

יו"ר ועדת הבחירות

 

 

 

 

 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון