הודעות ועדכונים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

15.02.2023

לשכת עורכי הדין בישראל

על פי סקר שוק שבוצע על ידי הגורמים המקצועיים בלשכת עורכי הדין בישראל, סטוק הקרטון הינו ספק יחיד לצורך ייצור ואספקת ערכות ותיבות קלפי. כל אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק ללשכת עורכי הדין בישראל את הטובין רשאי לפנות ללשכה תוך 10 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו.

הספק: סטוק הקרטון בע"מ, ח.פ. 514905884 (להלן: "סטוק הקרטון")

נושא: ייצור ואספקת ערכות ותיבות קלפי (להלן: "הטובין")

סעיף הפטור: תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

תקופת ההתקשרות המבוקשת: 1.3.2023 – 31.8.2023 ו/או עד גמר התחשבנות בגין אספקת הטובין לבחירות למוסדות הלשכה, המתוכננות להתקיים במחצית השנייה של חודש יוני 2023 ובמקרה של בחירות חוזרות לתפקיד ראש הלשכה, במהלך חודש יולי 2023 - המוקדם ביניהם.

 

על פי סקר שוק שבוצע על ידי הגורמים המקצועיים בלשכת עורכי הדין בישראל, סטוק הקרטון הינו ספק יחיד לצורך ייצור ואספקת ערכות ותיבות קלפי. לאור האמור, מתכוונת לשכת עורכי הדין בישראל להוציא לסטוק הקרטון הזמנה לייצור ואספקה ערכות ותיבות קלפי, באשר להערכתה בהתאם למצב הדברים בפועל, סטוק הקרטון הינו הגורם היחיד בארץ המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות ובאמצעותה יכולה הלשכה לקבל את הטובין הנדרשים לה לצורך קיום הבחירות למוסדותיה.

 

כל אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק ללשכת עורכי הדין בישראל את הטובין, רשאי לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת הדוא"ל הרשומה מטה תוך 10 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו ולא יאוחר מיום 1.3.2023, ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים הנדרשים בתנאים המפורטים בחוות הדעת ובהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

 

ניתן לפנות ללשכת עורכי הדין בישראל עד ליום 1.3.2023, באמצעות פנייה בדוא"ל lawinfo@israelbar.org.il  . יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון: 02-5411204.

 

למען הסר ספק מובהר כי לא יתקבלו הצעות ו/או פניות לאחר מועד זה וכל פנייה שלא תועבר באמצעות דואר אלקטרוני כאמור לא תתקבל.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון