מכרזים

קול קורא 9/2022 להקמת רשימת מטפלים - הוספת אפשרות להתקשרות עם תאגיד

09.01.2023

לשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל מודיעה בזאת על הוספת האפשרות לתאגיד, המאגד מטפלים, העומדים בתנאי הסף הקבועים במסמכי הקול הקורא, להגיש מועמדותו להתקשרות מול הלשכה לצורך הקמת רשימת פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים קליניים פסיכותרפיסטים (לעיל ולהלן: "מטפלים") לרווחת ציבור עורכי הדין, הכל בהתאם למסמכי הקול הקורא.
  1. תאגיד המבקש להתקשר עם הלשכה לצורך אספקת השירותים יגיש בקשה, בכתב, באמצעות דוא"ל, לכתובת: klini@israelbar.org.il
  2. הבקשה תכלול את כל הפרטים הנדרשים לרבות ההתקשרות על גבי טופס הרישום.
  3. לצורך הגשת המועמדות ימלא נציג התאגיד, המורשה מטעם התאגיד, את כל הפרטים הרלוונטיים בטופס הרישום ובנספחים וכן יצרף את כל המסמכים הדרושים, הכל כמפורט במסמכי הקול הקורא המקוריים והנוספים.
  4. הלשכה תבחן כל מועמדות ותהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות בבקשה להמצאת פרטים נוספים ו/או מסמכים נדרשים, לזמן לראיון אישי וכן כל פעולה נוספת אחרת הנדרשת, לשיקול דעתה הבלעדי של הלשכה, לבחינת מועמדות. הלשכה רשאית לאשר או לא לאשר רישומו של מועמד לרשימה. הרשימה פתוחה וזמינה לקבלת בקשות הצטרפות והלשכה תעדכן מעת לעת את הרשימה.
  5. להוציא האמור לעיל אין שינוי נוסף ביתר התנאים כמפורט במסמכי הקול הקורא, לרבות תנאי הרישום וההתקשרות מול מועמד ואין באמור כדי להטיל מחויבות כלשהי על הלשכה ו/או לחייב את הלשכה באופן כלשהו. למען הסר כל ספק מפורש בזאת כי התנאים המחייבים הם אלה המופיעים במסמכי הקול הקורא ובכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי הקול הקורא - יחייב האמור במסמכי הקול הקורא.

 

קובץ להורדה
psychological_services_agreement_private_and_corporate_21122022.pdf psychological_services_memorandum_corporate_updated_09022023.pdf therapists_database_application_form_february_2023.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון