הודעות ועדכונים

הודעה בדבר שמות מועמדים להתקבל מחדש כחברים בלשכה - חיים בורשטיין

04.01.2023

רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה

התנגדות לקבלת מועמד לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962, תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.

3 בינואר 2023

 

ל ש כ ת   ע ו ר כ י   ה ד י ן   ב י ש ר א ל

ועדת חברות

 

חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א- 1961

כללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962

הודעה בדבר שמות מועמדים להתקבל מחדש כחברים בלשכה

 

חיים בורשטיין   

  

התנגדות לפי סעיף 2 לכללים הנ"ל לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח' שופן 1 ירושלים 92190.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון