מכרזים

קול קורא 9/2022 להקמת רשימת מטפלים - לשכת עורכי הדין

02.11.2022

לשכת עורכי הדין

מטרת הפרויקט הינה ליצור רשימת מטפלים על מנת לאפשר לציבור עורכי הדין לקבל שירותי סיוע ייעוץ וטיפול פסיכולוגי ו/או פסיכותרפי, באמצעות המטפלים, בפריסה ארצית והכל כמפורט להלן.
 1. לשכת עורכי הדין בישראל פועלת על פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961. במסגרת פעולותיה שברשות, על פי חוק הלשכה, פועלת הלשכה לטובת צרכי חבריה מתוך אחריות מקצועית ואחריות חברתית. במסגרת פעילותה, הנ"ל, יוצאת הלשכה במיזם חדשני וייחודי ומקימה רשימת פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים קליניים פסיכותרפיסטים (להלן: "מטפלים") לרווחת ציבור עורכי הדין.
 2. המטרה הינה ליצור רשימת מטפלים על מנת לאפשר לציבור עורכי הדין לקבל שירותי ייעוץ וטיפול פסיכולוגי ו/או פסיכותרפי, באמצעות המטפלים, בפריסה ארצית והכל כמפורט במסמכי הקול הקורא.
 3. מטפל המבקש להיכלל ברשימה יגיש בקשה, בכתב, באמצעות דוא"ל, לכתובת:klini@israelbar.org.il 
 4. הבקשה תכלול את שם המטפל ופרטי ההתקשרות על גבי טופס הרישום.
 5. לצורך הרישום ימלא המועמד את כל הפרטים הרלוונטיים בטופס הרישום ובנספחים וכן יצרף את כל המסמכים הדרושים, הכל כמפורט במסמכי הקול הקורא.
 6. כל מטפל אשר עומד בתנאי הסף רשאי להגיש בקשה להצטרף לרשימה בכפוף ולחתימתו על הסכם התקשרות. הלשכה תבחן כל מועמדות ותהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למועמד בבקשה להמצאת פרטים נוספים ו/או מסמכים נדרשים, לזמן מועמד לראיון אישי וכן כל פעולה נוספת אחרת הנדרשת, לשיקול דעתה הבלעדי של הלשכה, לבחינת מועמדות המטפל. הלשכה רשאית לאשר או לא לאשר רישומו של מועמד לרשימה. הלשכה תעדכן מעת לעת את הרשימה.
 7. הרשימה פתוחה וזמינה לקבלת בקשות הצטרפות החל מיום 2/11/2022.
 8. מסמכי הקול הקורא כוללים, בכפוף לכל דין, את כל ההוראות, התניות והתנאים לרבות תנאי הסף להשתתפות וכן כל יתר התנאים החלים על אופן הגשת מועמדות, אופן הרישום, אישור הרישום וכן הסכם ההתקשרות עם הלשכה.
 9. ללשכה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מועמד לרשימה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם באם המועמד עומד בדרישות תנאי הסף הרלוונטיים. החלטת הלשכה שלא לצרף מטפל, כאמור, לרשימה, או למחוק מטפל מהרשימה, תנומק בכתב; לא תחליט הלשכה על אי רישום או מחיקה מרישום מנימוק שאינו אי עמידה בתנאי הסף, אלא לאחר שאפשרה לאותו מטפל להביא את טענותיו בפניה.
 10. על המציעים לעמוד בכל התנאים והדרישות הקבועים במסמכי הקול הקורא ובכלל זה בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים במלואם.
 11. שאלות ובקשות הבהרה יש לשלוח לכתובת דוא"ל: klini@israelbar.org.il 
 12. אין בפרסום קול קורא זה ו/או בקיומה של הרשימה כדי לחייב את הלשכה באופן כלשהו למול המטפלים להיקף טיפולים כלשהו והיקף הטיפולים שיעמדו לזכות המטפלים אינו תלוי בלשכה.
 13. למען הסר כל ספק מובהר, מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת הרשימה ו/או בחתימת הסכם עם מי המטפלים כדי לחייב את הלשכה להיקף שירותים כלשהו ולמטפלים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הלשכה בעניין זה לרבות טענה בדבר הסתמכות ו/או אבדן רווח.
 14. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד ואין באמור בו כדי לחייב את לשכת עורכי הדין בכל אופן שהוא.
 15. התנאים המחייבים הם אלה המופיעים במסמכי הקול הקורא.
 16. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי הקול הקורא - יחייב האמור במסמכי הקול הקורא.

יש לקרוא את ההזמנה המלאה ואת תנאי הסף לפני הרישום

 

קובץ להורדה
psychological_services_agreement_31102022.pdf psychological_services_memorandum_31102022_updated_09022023.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון