משבר הקורונה - כל העדכונים

התאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה – התמודדות עם נגיף הקורונה - עדכון ליום 7.1.2021

07.01.2021

השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט

להלן הודעה לעניין מתכונת פעילות בתי המשפט ובתי הדין בהמשך להחלטת הממשלה מיום 6/1/21 וזאת על
דעת נשיאת בית המשפט העליון, כב’ השופטת אסתר חיות, ובתיאום עם ממלא מקום שר המשפטים, חה"כ
בנימין (בני) גנץ ועם ראש לשכת עורכי הדין עוה"ד אבי חימי:

להלן הודעה על מתכונת פעילות בתי המשפט ובתי הדין נוכח החלטת ממשלה מיום 6/1/21:

  1. החל מיום 10/1/21 ועד ליום 21/1/21 בתי המשפט ובתי הדין יפעלו, ככלל, באופן יזום לדחיית דיונים כגון: תיקי תעבורה, תביעות קטנות, עניינים מקומיים, שמיעת ראיות (הוכחות), ודיונים הקבועים ל"ימי מוקד" בבתי המשפט, זאת אלא אם כן מצא השופט כי בנסיבות העניין אין לדחות דיון מסוים.
  2. נוסף על האמור לעיל, כל שופט ורשם, לפי שיקול דעתו, יוכל להורות באופן יזום על דחיית דיונים שקבועים לפניו בהתאם לנסיבות של כל תיק.
  3. כמו כן, בעלי דין ועורכי דין אשר מבקשים לדחות את מועד הדיון בעניינם בשל נסיבות אישיות או מקצועיות הנובעות מהמגבלות המוטלות על הציבור במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה, יוכלו לפנות לבית המשפט או לבית הדין בבקשה מנומקת. בקשות דחייה כאמור תידונה על ידי בתי המשפט ובתי הדין תוך שקילת מכלול הנסיבות הצריכות לעניין, ובכלל זה הכרה בצו השעה תוך התחשבות מרבית באילוצים ובמגבלות הנובעים ממנו.
  4. יצוין, שכל המועדים שנקבעו בדין או בהחלטת בית המשפט או בית הדין, לנקיטת הליך או ביצוע פעולה, נותרים על כנם אלא אם תבוא החלטה אחרת. עוד יצוין כי השתתפות בהליך שיפוטי היא אחד החריגים למגבלות על יציאה למרחב הציבורי שקבועים בסעיף 7 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף- 2020.
  5. יודגש, שבתקופה שבהודעה זו, ההליכים שישמעו בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה יתנהלו באולמות המתאימים לכך, תוך הקפדה על ההנחיות והמגבלות שנקבעו לצורך שמירה על בריאות הציבור, השופטים והעובדים, ובהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט) (הוראת שעה), התשפ"א- 2020.
  6. הודעה זו כפופה להערכות מצב עדכניות שנערכות מעת לעת. ככל שיהא שינוי במתכונת הפעילות שלעיל ובסוגי ההליכים הנשמעים בהתאם אליה – תבוא על כך הודעה נפרדת.

להודעה הרשמית לחצו כאן

 

קובץ להורדה
courts_activities_update_070121.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון