התמחות

הנחיות בעניין התמחות לאנשים עם מוגבלות

29.11.2020

מחלקת מתמחים

להלן הנחיות בעניין התמחות לאנשים עם מוגבלות
  

 

 

 

הנחיות בעניין התמחות לאנשים עם מוגבלות

 

 

מכסת שעות ההתמחות, ומכסת הימים בה ניתן להיעדר מההתמחות עקב מחלה קבועים בכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב-1962.

המכסה השבועית לשעות התמחות היא 36 שעות בשבוע, פחות ממשרה מלאה. מכסת ימי ההיעדרות המותרים בגין מחלה היא 30 יום, וכן מותרת היעדרות בגין חופשה עד 30 יום במהלך ההתמחות.

במקרים של אנשים עם מוגבלות, ועדת ההתמחות מאשרת לעיתים מתכונת התמחות מיוחדת כגון אישור התמחות מפוצלת של 5 שעות לפני השעה 14:00 ושאר השעות לאחר מנוחה, או במקרים חריגים המצדיקים זאת ביצוע חלק מהשעות מהבית, הכל בהתאם לחומרת המצב הרפואי והמגבלות. על פי רוב, גם מתמחה שהוא אדם עם מוגבלות יכול להסתדר עם היקף ההתמחות הנדרש בהתאמות אלה.

על מתמחה שהוא אדם עם מוגבלות לפנות בבקשה מסודרת למתכונת התמחות מיוחדת.

על הבקשה לפרט את המצב הבריאותי בצירוף אסמכתאות, ואת תוכנית ההתמחות המקסימלית שהמבקש יכול לעמוד בה מבחינה בריאותית. ככל שלטענת המבקש התוכנית המקסימלית היא של פחות מ-36 שעות בשבוע, על המבקש לצרף חוו"ד רופא תעסוקתי באשר ליכולותיו.

תוכנית התמחות של פחות מ-36 שעות בשבוע תאושר במקרים חריגים בלבד כאשר ועדת ההתמחות תשתכנע שאין פיתרון אחר. לא תאושר תוכנית של פחות מ-20 שעות בשבוע.

התמחות של פחות מ-36 שעות בשבוע תביא להארכת משך ההתמחות בהתאם ליחס שבין 36 שעות לבין התוכנית שתאושר.

בקשות למתכונת התמחות מיוחדת נדונות לגופן כשהן קונקרטיות, כלומר, כאשר מוגשת תוכנית התמחות ספציפית, אצל מאמן ספציפי שהסכים לה. בקשות כאלה נבחנות לגופן בשים לב לכל ההיבטים, וביניהם, התוכנית המדויקת, סוג העבודה המשפטית, מיהות המאמן, אופן הפיקוח המוצע על ידו ועוד.

 

   
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון