בחינות הסמכה

הודעת הוועדה הבוחנת בעררים – מועד קיץ (אוגוסט) 2020

25.10.2020

מחלקת בחינות והסמכה

הוועדה הבוחנת בראשות כבוד השופט (בדימוס) משה יועד הכהן התכנסה ביום 22.10.20 וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לבחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 27.8.20.

החלטת הוועדה הבוחנת בעררים – מועד קיץ (אוגוסט) 2020

 

הוועדה הבוחנת בראשות כבוד השופט (בדימוס) משה יועד הכהן התכנסה ביום 22.10.20 וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לבחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 27.8.20.

לאחר בחינה מעמיקה של כלל הטענות וההשגות שהועלו, החליטה הוועדה לקבל את העררים ביחס לשאלות הבאות: 

 בפרק ב' – דין דיוני:

שאלה 3 בגרסה 1 (38 בגרסה 2) – תשובה ב' הוכרה כתשובה נכונה נוספת.

שאלה 8  בגרסה 1 (33 בגרסה 2) – נפסלה. 

שאלה 19 בגרסה 1 (22 בגרסה 2 ) – נפסלה. 

שאלה 39 בגרסה 1 (2 בגרסה 2 ) – נפסלה. 

 

בפרק ג' – דין מהותי:

שאלה 4 – נפסלה. 

שאלה 15 - תשובה ג' הוכרה כתשובה נכונה נוספת.

שאלה 18 – נפסלה. 

שאלה 35 – נפסלה.

לאחר עיון ודיון בעררים שהוגשו על שאלות אחרות בבחינה, לא מצאה הוועדה כי נפלו טעות או פגם כלשהם בשאלות או בתשובות הנכונות כפי שפורסמו במסגרת פיתרון הבחינה.

החלטת הוועדה חלה על כלל הנבחנים, בין אם הגישו ערר על שאלות אלה ובין אם לא.לא תשלח הודעה אישית לכל נבחן על תוצאות הערר שהגיש. 

החלטת הוועדה הבוחנת הינה סופית והוועדה לא תדון בעררים חוזרים.

באשר לבקשות לתוספת ניקוד לפי תקנה 18ה1 לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1963, לאחר שנועצה במומחה המקצועי המלווה את עבודת הוועדה, הגיעה הוועדה למסקנה כי לא נפלו ליקויים בבחינה המצדיקים מתן תוספת ניקוד. הוועדה רואה לנכון לציין כי על פי התקנות היא אינה מוסמכת ליתן תוספת ניקוד בגין נסיבות שאינן ליקוי בבחינה עצמה כדוגמת משבר הקורונה.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון