מכרזים

מכרז פומבי מס’ 7/2020 - הודעה מספר 1- עדכון כתב כמויות

09.08.2020

לשכת עורכי הדין בישראל

שלושת כתבי הכמויות רוכזו על גבי קובץ אחד. כתב כמויות זה מחליף את כתב הכמויות שצורף למסמכי המכרז ועל גביו יש להגיש את הצעת המחיר.

לכתב הכמויות המעודכן לחצו כאן

 

להודעה המלאה לחתימה לחצו כאן

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציע לצרפו להצעה כשהוא חתום כנדרש בתחתית העמוד וזאת לאות הסכמתו ואישורו של המציע את האמור במסמך זה.

 

 

קובץ להורדה
tender_07-2020_Bill_of_Quantities.xls tender_07-2020_notification_no_1_Bill_of_Quantities.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון