מכרזים

מכרז פומבי מס’ 7/2020 לביצוע עבודות שיפוץ וגמר במשרדי לשכת עורכי הדין בישראל

06.08.2020

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל מעוניינת בביצוע עבודות שיפוץ וגמר במשרדי הלשכה בת"א ובירושלים והיא מזמינה בזה את הקבלנים, העומדים בתנאי הסף על פי תנאי מכרז פומבי 7/2020, להגיש הצעות מחיר לביצוע העבודות, הכל על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז (להלן: "המכרז").

לשכת עורכי הדין בישראל מעוניינת בביצוע עבודות שיפוץ וגמר במשרדי הלשכה בת"א ובירושלים והיא מזמינה בזה את הקבלנים, העומדים בתנאי הסף על פי תנאי מכרז פומבי 7/2020, להגיש הצעות מחיר לביצוע העבודות, הכל על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז (להלן: "המכרז").

 

ניתן לעיין ולהוריד כאן (ראו בהמשך) ללא תשלום את מסמכי המכרז.

 

מפגש קבלנים יתקיים ביום שלישי, ה- 11.8.2020 בשעה: 15:00 במשרדי הלשכה, בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10, ת"א. נפגשים בקומה ראשונה. השתתפות חובה!

על המציע להודיע בכתב ומראש לנציג המזמין על כוונתו להשתתף בסיור הקבלנים ולמסור פרטים ליצירת קשר ע"ג מסמך "אישור השתתפות בסיור הקבלנים", המצורף למסמכי המכרז בכתובת אתר האינטרנט הנ"ל. את האישור יש לשלוח בדוא"ל לכתובת: uri@israelbar.org.il

 

המועד האחרון להגשת הבהרות/בקשה לפרטים נוספים: 17.8.2020 בשעה: 14:00

 

ההצעה למכרז תוגש במעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת במזכירות הלשכה, בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10 תל-אביב קומה ב'.

 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים 27.8.2020 בשעה: 15:00; הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא תשתתף במכרז.

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות המודעה

 

מסמכי המכרז:

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון