מכרזים

מכרז פומבי מס’ 6/2020 להנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה

22.07.2020

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 6/2020 להנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה (להלן: "המכרז"). הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח’ דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א’ – ה’, בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 16.8.2020 בשעה 16:00.

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס' 6/2020 להנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה (להלן: "המכרז").

 

לעיון במסמכי המכרז לחצו כאן  

 

על המעוניין להציע הצעה בקשר עם מכרז זה להירשם (באמצעות משלוח דוא"ל), מבעוד מועד, אצל לשכת עורכי הדין, מר אורי אלפרסי - מנכ"ל לשכת עורכי הדין בכתובת: uri@israelbar.org.il . בכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות ללשכה בכתב, בדואר אלקטרוני כאמור.

 

המועד האחרון להגשת הבהרות/בקשה לפרטים נוספים לעורך המכרז  2.8.2020

 

כנס מציעים, המהווה תנאי סף להגשת הצעה, יתקיים ביום 4.8.2020 בשעה 13:00 במשרדי לשכת עורכי הדין ברחוב דניאל פריש 10, תל אביב.

 

על המעוניינים להשתתף בכנס המציעים להירשם בהרשמה מוקדמת עד ליום 29.7.2020 בשעה 16:00 באמצעות משלוח דוא"ל עם פרטי המשתתף לנציג הלשכה, מר אורי אלפרסי בכתובת uri@israelbar.org.il

 

הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח' דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 16.8.2020 בשעה 16:00. הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא תשתתף במכרז. ההצעה תוגש במעטפה סגורה ללא כל סימנים מזהים ועל גביה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד. במועד מסירת ההצעה על המציע לקבל אישור בכתב על מסירת ההצעה.

 

הגשת מועמדות - ההצעה תוגש באופן הבא:

  • מעטפה א' תכיל את כל מסמכי המכרז, למעט ההצעה הכספית, בשני (2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 6/2020 להנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה".
  • מעטפה ב' תכיל את ההצעה הכספית בלבד, בשני(2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 6/2020 להנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה".
  • את המעטפות האמורות, יכניס המציע בתוך מעטפה ג', שעליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 6/2020 להנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה": את המעטפה השלישית כשהיא חתומה, מלאה ושלמה על כל צרופותיה, יש להכניס לתיבת המכרזים של הלשכה כמפורט לעיל.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.

 

תנאי הסף המקצועיים להגשת המועמדות על ידי מציעים הינם (להמשך תנאי סף מקצועיים וכללים, ראה במסמכי המכרז):

  • מציעים אשר עוסקים בהנפקה ואספקה של כרטיסי PVC נושאי דאטה משתנה ועם פס מגנטי ו/או צ'יפ ו/או trusted צ'יפ מקודדים להדפסה עם ותק קודם ומוכח של חמש שנים (5) רצופות, לכל הפחות, נכון למועד הגשת הצעתם.
  • מציעים אשר מדפיסים את הכרטיסים בהדפסה דיגיטאלית.
  • מציעים בעלי ניסיון מוכח בהנפקה, קידוד ואספקה בתחומי מדינת ישראל של כרטיסים, בהיקף כספי כולל של מיליון וחמש מאות אלף ₪ (1,500,000 ₪) לשנה בממוצע, וזאת במהלך 3 השנים האחרונות (2019- 2017).
  • מציעים שהנפיקו וסיפקו במהלך השנים 2019 - 2017 כרטיסים עבור לקוחות שונים בארץ במספר כולל של לפחות 800,000 (שמונה מאות אלף) כרטיסים בשנה בממוצע, מהם לפחות 50,000 (חמישים אלף) כרטיסים נושאי תמונה, ומהם לפחות 30,000 (שלושים אלף) כרטיסים נושאי תמונה שהונפקו במהלך 30 יום. המציע יתחייב ליכולת ביצוע והספקה של 65,000 כרטיסים נושאי תמונה במהלך 30 יום.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז והוראות מודעה זו, גוברות הוראות מסמכי המכרז על הוראות מודעה זו. 

 

קובץ להורדה
membership_cards_issue_supply_mailling_tender_6-2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון