מכרזים

הודעה בדבר הארכת מועד להגשת ההצעות במסגרת מכרז פומבי 5/2020 - הפקה ואספקת יומנים ללשכת עורכי הדין

16.06.2020

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 05/2020 הפקה ואספקת יומני לשכת עורכי הדין. המועד להגשת ההצעות למכרז - לא יאוחר מיום 21.6.2020 בשעה 16:00 (מועד מעודכן).
  1. לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "הלשכה" או "עורך המכרז") מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות למכרז פומבי 05/2020 – הפקה ואספקת יומנים ללשכת עורכי הדין.
  2. את מסמכי ההזמנה והמכרז שפורסמו ביום 7.6.2020, הכוללים, בין היתר, את השירותים הנדרשים ותנאי ההליך, ניתן להוריד מאתר האינטרנט של לשכת עורכי הדין בישראל – להורדה לחצו כאן .
  3. הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח' דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 21/6/2020 בשעה 16:00. הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא תשתתף במכרז.
  4. אין הלשכה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
  5. בכל מקרה של סתירה בין נוסח הודעה זו לבין מסמכי ההזמנה, יגבר נוסח מסמכי ההזמנה, למעט האמור לעניין המועד האחרון להגשת ההצעה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון