מאמרים וכתבות

חוקתיזציה של המשפט הפלילי המהותי בישראל: סובייקט לעומת אובייקט

15.06.2020

עו״ד פרופ׳ מוחמד ס. ותד

פנים רבות יש לזכות לכבוד, ואולם המשמעות הבסיסית רואה באדם דמות רציונאלית המסוגלת לעשות בחירות חופשיות, ובהתאם הכרח להתייחס אליה כתכלית בפני עצמה, כסובייקט, וכנושאת את פעולותיה בעצמה ולא כמושאת על-ידי פעולות של אחרים. התייחסות לאדם כאמצעי להשגת תכליות אחרות, כאובייקט, וכמושא לפעולות של אחרים אחרים יש בה כדי להשפילו ובהתאם לפגוע בכבודו. להבחנה זו בין סובייקט לאובייקט, בין תכלית לאמצעי, ובין נושא למושא, יש השלכה ישירה על שני רבדיו המרכזיים של המשפט הפלילי המהותי, היינו- על דיני האחריות הפלילית ועל דיני העונשין.

מעצם טיבו וטבעו פוגע המשפט הפלילי, המהותי והדיוני, בזכויות אדם מוגנות. למשל, הזכות לחירות והזכות לחופש התנועה נפגעות על-ידי מעצר או מאסר ועל-ידי צו עיכוב יציאה מן הארץ; הזכות לקניין נפגעת על-ידי תפישת רכוש וחילוטו ועל-ידי השתת עונש של קנס כספי; הזכות לצנעת הפרט נפגעת על-ידי דיני החיפוש, והזכות לפרטיות נפגעת על-ידי האזנת סתר.

 

עם זאת, מושכלות ראשוניים במשפט הישראלי הם, כי אומנם יש בכוחו של המשפט הפלילי לשלול את חירותו של מי שנמצא אשם בדין, עדיין כבודו של הלה יהיה מוגן. הזכות לכבוד זכתה למקום של כבוד בגדר הוראות חוק-היסוד; שם נקבע, כי "זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין,"  וכי מטרתו של חוק-היסוד היא "להגן על כבוד האדם וחירותו." עוד קובע חוק-היסוד, כי "אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם,"  וכי "כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו." 

 

כעולה מהוראות חוק-היסוד, הזכות לכבוד היא זכות אוניברסאלית, המוענקת לכל אדם באשר הוא אדם. בהתאם, גם מי שנמצא אשם בדין עשוי ליהנות מהגנה חוקתית על זכותו לכבוד. פנים רבות יש לזכות לכבוד, ואולם המשמעות הבסיסית רואה באדם דמות רציונאלית המסוגלת לעשות בחירות חופשיות, ובהתאם הכרח להתייחס אליה כתכלית בפני עצמה, כסובייקט, וכנושאת את פעולותיה בעצמה ולא כמושאת על-ידי פעולות של אחרים.

 

התייחסות לאדם כאמצעי להשגת תכליות אחרות, כאובייקט, וכמושא לפעולות של אחרים אחרים יש בה כדי להשפילו ובהתאם לפגוע בכבודו. להבחנה זו בין סובייקט לאובייקט, בין תכלית לאמצעי, ובין נושא למושא, יש השלכה ישירה על שני רבדיו המרכזיים של המשפט הפלילי המהותי, היינו- על דיני האחריות הפלילית ועל דיני העונשין.

 

למאמר המלא לחצו כאן

 

 

קובץ להורדה
constituization_of_criminal_law_june_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון