מכרזים

מכרז פומבי מס’ 5/2020- הפקה ואספקת יומני לשכת עורכי הדין

07.06.2020

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 05/2020 הפקה ואספקת יומני לשכת עורכי הדין. המועד להגשת ההצעות למכרז - לא יאוחר מיום 21.6.2020 בשעה 16:00 (מועד מעודכן).

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס' 05/2020 הפקה ואספקת יומני לשכת עורכי הדין, (יחדיו להלן: "המכרז").

 

לעיון במסמכי המכרז לחצו כאן

 

יובהר כי הלשכה תבחר את המועמדים אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מקנים לה את מירב היתרונות, בשים לב לכל גורם אשר עשוי, לדעתה, להיות רלוונטי לתפקיד האמור. הלשכה איננה מתחייבת לקבל כל מועמד בכל מקרה.

 

על המעוניין להציע הצעה בקשר עם מכרז זה להירשם (באמצעות משלוח דוא"ל), מבעוד מועד, אצל לשכת עורכי הדין הגב' ענת מדלסון, עו"ד – עוזרת מנכ"ל לשכת עורכי הדין בכתובת  anat@Israelbar.org.il.

 

המועד האחרון להגשת הבהרות/בקשה לפרטים נוספים לעורך המכרז 11/6/2020.  

 

הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח' דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 21/6/2020 בשעה 16:00 (מועד מעודכן). הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא תשתתף במכרז.

 

הגשת מועמדות - ההצעה תוגש באופן הבא:

  • מעטפה א' תכיל את כל מסמכי המכרז, למעט ההצעה הכספית, בשני (2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז 05/2020 הפקה ואספקת יומני לשכת עורכי הדין";
  • מעטפה ב' תכיל את ההצעה הכספית בלבד, בשני(2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז 05/2020 הפקה ואספקת יומני לשכת עורכי הדין";
  • את המעטפות האמורות, יכניס המציע בתוך מעטפה ג', שעליה יירשם: "מכרז 05/2020 הפקה ואספקת יומני לשכת עורכי הדין": את המעטפה השלישית כשהיא חתומה, מלאה ושלימה על כל צרופותיה, יש להכניס לתיבת המכרזים של הלשכה כמפורט לעיל.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.

 

תנאי הסף להגשת המועמדות על ידי מציעים הינם:

  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של פחות 3 שנים רצופות, בין השנים 2017-2019, בייצור ואספקת יומנים עבור 3 לקוחות לפחות. לעניין זה "ניסיון מוכח" יחשב ניסיון המציע בייצור ואספקת יומנים כאמור לכל אחד מן הלקוחות לתקופה בת 12 חודשים רצופים לפחות ובהיקף של 52,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ) לכל לקוח;
  • מציע בעל מחזור כספי של 1,000,000₪ בממוצע בשנה במהלך שלוש השנים האחרונות (2019- 2017).

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז והוראות מודעה זו, גוברות הוראות מסמכי המכרז על הוראות מודעה זו (למעט האמור לעניין המועד האחרון להגשת ההצעה).

 

קישורים
קובץ להורדה
diary_tender_5-2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון