מכרזים

מכרז פומבי מס’ 4/2020 למתן שירותי ראיית חשבון וביקורת

02.06.2020

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 4/2020 למתן שירותי ראיית חשבון וביקורת. המועד להגשת ההצעות למכרז - לא יאוחר מיום 30.6.2020 בשעה 16:00.

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס' 4/2020 למתן שירותי ראיית חשבון וביקורת (יחדיו להלן: "המכרז").

 

לעיון במסמכי המכרז לחצו כאן

  

על המעוניין להציע הצעה בקשר עם מכרז זה להירשם (באמצעות משלוח דוא"ל), מבעוד מועד, אצל לשכת עורכי הדין מר אורי אלפרסי - מנכ"ל לשכת עורכי הדין בכתובת: uri@israelbar.org.il בכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות ללשכה בכתב, בדואר אלקטרוני כאמור.

 

המועד האחרון להגשת הבהרות/בקשה לפרטים נוספים לעורך המכרז: 15.6.2020.

 

כנס מציעים, המהווה תנאי סף להגשת הצעה, יתקיים ביום 21.6.2020 בשעה 13:00 במשרדי לשכת עורכי הדין ברחוב דניאל פריש 10, תל אביב.

על המעוניינים להשתתף בכנס המציעים להירשם בהרשמה מוקדמת עד ליום 18.6.2020 בשעה 16:00 באמצעות משלוח דוא"ל עם פרטי המשתתף לנציג הלשכה, מר אורי אלפרסי בכתובת uri@israelbar.org.il.

 

הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח' דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 30.6.2020 בשעה 16:00. הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא תשתתף במכרזההצעה תוגש במעטפה סגורה ללא כל סימנים מזהים ועל גביה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד. במועד מסירת ההצעה על המציע לקבל אישור בכתב על מסירת ההצעה.  

 

הגשת מועמדות - ההצעה תוגש באופן שכדלקמן:

  • מעטפה א' תכיל את כל מסמכי המכרז, למעט ההצעה הכספית, בשני (2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז פומבי 4/2020 שירותי ראיית חשבון וביקורת".
  • מעטפה ב' תכיל את ההצעה הכספית בלבד, בשני (2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז פומבי 4/2020 שירותי ראיית חשבון וביקורת".
  • את המעטפות האמורות, יכניס המציע בתוך מעטפה ג', שעליה יירשם: "מכרז פומבי 4/2020 שירותי ראיית חשבון וביקורת". את המעטפה השלישית כשהיא חתומה, מלאה ושלימה על כל צרופותיה, יש להכניס לתיבת המכרזים של הלשכה כמפורט לעיל.

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.

 

תנאי הסף המקצועיים להגשת המועמדות על ידי מציעים הינם (לתנאי סף כלליים, ראה במסמכי המכרז):

  1. המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי חשבונאות וביקורת, בתקופה מצטברת שאינה פחותה מ- 10 שנים.
  2. המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי חשבונאות וביקורת לגוף ציבורי כדוגמת לשכת עורכי הדין, בתקופה מצטברת שאינה פחותה מ- 7 שנים.
  3. למציע כוח אדם מתאים למתן השירותים שלפי הזמנה זו, המונה לפחות 7 רואי חשבון.
  4. למציע ניסיון במתן שירותים נלווים לשירותי חשבונאות וביקורת כאמור בהזמנה זו, הכרוכים בעבודה, תיאום וקשר מול גורמים ורשויות רגולטוריים ו/או ממשלתיים שונים.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז והוראות מודעה זו, גוברות הוראות מסמכי המכרז על הוראות מודעה זו.  

 

 

קובץ להורדה
auditing_and_inspection_tender_4-2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון