התמחות

הנחיות לחישוב מספר ימי ההיעדרות מן ההתמחות

26.05.2020

מחלקת מתמחים

בהתאם להחלטת ועדת ההתמחות הארצית מיום 13.5.20, להלן הנחיות לאופן שבו יש לחשב את ימי ההיעדרות מן ההתמחות בעת מילוי הדוחות התקופתיים על ההתמחות על ידי המאמן.
 1. סעיף 11 (א) לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב-1962 קובע כך:
  "11.(א) לא ייעדר מתמחה ממקום התמחותו יותר מ-30 יום בשנת ההתמחות." 

 2. סעיף 11(ג) רישא קובע:
  "(ג) סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על היעדרות מחמת מחלה עד 30 יום...".

 3. על חישוב ימי ההיעדרות להתבצע באופן הבא:

  3.1. חישוב ימי היעדרות "נטו":
  בתוך תקופה רצופה בה נעדר המתמחה לפי סעיף 11(א) וללא סיבה אחרת המנויה בסעיף 11 (ההיעדרות המכונה היעדרות בגין חופשה), או שבה נעדר המתמחה בגין מחלה, ינוכו מן ההתמחות רק הימים בהם היה אמור להתייצב להתמחות לפי תוכנית ההתמחות שהגיש. לדוגמה, מתמחה שעל פי תוכנית ההתמחות מבצע התמחות בימים ב'-ו', ונעדר שבוע שלם, ייחשב יום ו' כיום היעדרות, בעוד יום שבת וכן יום א' לא ייחשבו כימי היעדרות.

  3.2. ימי מנוחה, חגים וימי שבתון על פי דין:
  ימי מנוחה של המתמחה לפי סעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948, והחלטות הממשלה מכוחו, בהתאם לעדה לה הוא שייך, וכן ימי שבתון על פי דין כיום העצמאות או יום בחירות שנקבע כיום שבתון, לא ידווחו כימי היעדרות של המתמחה גם אם מקום ההתמחות פתוח.

  3.3. ימי עבודה קצרים:
  ימים בהם מקום ההתמחות עובד במתכונת של יום עבודה מקוצר, וכן ימי עבודה שאינם ערב חג, הנכללים בתוך ימי חופשה מרוכזת שקבע מקום עבודתו של מאמן שהוא שכיר, כגון חול המועד - ידווחו כיום היעדרות מלא, וזאת גם אם מבחינת חישוב ימי חופשה במסגרת יחסי עובד ומעסיק ולצורך חישוב שכר מנוכה למתמחה רק חצי יום חופש.

  3.4. ערב חג:
  ערב יום שבתון על פי הדין החל על המתמחה או מאמנו שבו מקום ההתמחות סגור על פי החלטת המאמן, או הגוף בו מועסק מאמן שהוא שכיר, עקב היותו ערב חג, לא ידווחו כהיעדרות. אם מקום ההתמחות פתוח בערב החג והמתמחה נעדר, ידווח יום היעדרות, גם כאשר המאמן עצמו לא מופיע לעבודה באותו יום.

  3.5. משרד סגור לפי החלטת מאמן:
  ימים שהם ימי עבודה בהם היה מקום ההתמחות סגור מכוח החלטת המאמן עקב היעדרותו של המאמן - ידווחו כימי היעדרות מן ההתמחות.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון