מאמרים וכתבות

הנחות בארנונה לעסקים בתקופת החירום והיערכות במסגרת אסטרטגיית יציאה

21.05.2020

על הרשויות להפעיל את סמכותן, עם למתן הנחות ולשינוי סיווגי ארנונה, על יסוד תשתית עובדתית מוצקה באשר לשימוש בנכס ועל פי עקרונות המשפט המינהלי, בהגינות, ברגישות ובסבירות, במידתיות ובתום לב. האמור תקף ביתר שאת בכל הקשור להליכי גבייה אשר אמורים להיות מופעלים על ידי הרשות, ברגישות מירבית לאחר הידברות עם הנישומים, מחזיקי הנכסים, תוך הפעלת שיקול דעת אשר יופעל על ידי הרשות במסגרתו גם ייבחן כל מקרה לגופו ועל פי נסיבותיו.

תקופת החירום בה מצייה מדינת ישראל בשל התפשטות נגיף הקורונה, נתנה את האות לתחילת, מה שנחזה להיות, משבר כלכלי גדול אשר ממנו נפגע הסקטור העסקי.

 

בתי עסק אשר לא הוגדרו כ-"חיוניים" על פי תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"ף 2020 (להלן: "תקנות לשעת חירום") נאלצו בעל כורחם לסגור את שעריהם באופן כליל החל מאמצע חודש מרץ 2020. בתי עסק אשר נותרו פתוחים, פעלו תחת מגבלות מכח התקנות לשעת חירום.

 

במסגרת תיקון מיום 21/4/2020 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג–1993, (להלן: "תקנות ההנחות"), אושרו על ידי שר הפנים, הנחות מארנונה בשיעור 100% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על נכסים, בעד התקופה שמיום 1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020, וזאת מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכסים בשנת הכספים 2020 (להלן: "ההנחה").

 

ההנחה חלה ביחס לכלל הנכסים שתחום עיסוקם וסיווגם על ידי הרשות המקומית הינו: משרדים, מסחר, תעשיה ומלאכה, בית מלון, חניון, קרקע תפוסה.

 

עם זאת, מחזיקי הנכסים שלהלן לא יהיו זכאים לקבל את ההנחה:

א. נכס למגורים.

ב. אדמה חקלאית ומבנה חקלאי – חיוב הארנונה בגין נכסים אלו ממילא הנו זעום בהתאם לכל צווי הארנונה ברשויות השונות.

ג. נכסים שסיווגם בנק וחברת ביטוח, מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס או שאינה ממוקמת על גג נכס.

ד. מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.

ה. נכס שהמחזיק בו הוא המדינה או גוף בריאות, חברה ממשלתית, תאגיד מים וביוב וכן תאגיד שהוקם בחוק.

ו. נכס שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה לפי סעיף 5(ז) לפי פקודת העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938 או מוסד להשכלה גבוה שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה לפי סעיף 5(י) לפקודה האמורה.

ז. בניין שנהרס או שניזוק במידה ושאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו– נכס מסוג זה זכאי לפטור מארנונה למשך 3 שנים ממועד מסירת הודעה בכתב לרשות על אודות אי היותו ראוי לשימוש ולתקופות נוספות פטור נוספות, בהתאם לסעיף 330 לפקודת העיריות.

ח. בנין ריק שאין משתמשים בו - בהתאם לתקנה 13 לתקנות ההנחות, רשאית מועצת הרשות ליתן הנחה עד 100% לתקופה של שישה חודשים, הנחה נוספת עד 66.666% מהחודש השביעי עד החודש ה- 12. הנחה נוספת עד 50% מהחודש ה-13 עד החודש ה- 36.

ט. נכס אחר שגזבר הרשות המקומית לא קבע לגביו שהוא זכאי להנחה.

 

"נכסים אחרים" כאמור בסעיף (ט) דלעיל יהיו זכאים להנחה רק אם יוכח, בהתאם לחוות דעתו של היועץ המשפטי ברשות המקומית, כי פעילותם הושבתה לתקופה העולה על 21 ימים, כאשר אותם "נכסים אחרים" הינם אלו אשר פורטו במסגרת סעיף 5(א) לתקנות שעת חירום:

א. דיסקוטק.

ב. פארק מים.

ג. אולם אירועים.

ד. מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, פארק שעשועים, לונה פארק.

ה. גן חיות, ספארי, פינת חי.

ו. בית מרחץ.

ז. בית קולנוע.

ח. תיאטרון, ספרייה, מוזיאון ומוסד תרבות אחר.

ט. ספרייה.

י. עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם.

יא. מקום לעריכת מופעים וירידים.

יב. כלי שיט ציבורי.

יג. רכבל.

יד. שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית.

 

את ההנחה רשאית הרשות המקומית להעניק למחזיקי הנכסים בשני אופנים:

האחד - אי חיוב הנכס בארנונה בגין תקופת הפטור לשלושה חודשים ומתן זיכוי בגין חיובים ככל ששולמו על ידי מחזיקי נכסים מראש; השני - עדכון ההנחה על בסיס גובה הארנונה השנתית, כאשר נראה כי אפשרות זו אינה אידיאלית עבור עסק אשר תזרים מזומנים שוטף אינו מצוי בכיסו בתקופה זו.

 

התמודדות מול הרשויות המקומיות בהפחתת חיובי הארנונה

הזכאות להנחה בארנונה הינה ביחס לכל הנכסים המוגדרים בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז- 2007, אף אם התקיימה פעילות עסקית כלשהי במהלך התקופה אשר לגביה מוקנית ההנחה, וזאת מתוך כוונה להקל על ההפסדים שספגו בתי העסק בשל מצב החירום.

 

יש לברך על הסיוע שניתן לסקטור זה עם שובו של המשק לפעילות חלקית תחת מגבלות. עם זאת, ברור כי, בעבור עסקים רבים המצויים בחוסר וודאות עסקית, פטור מארנונה לשלושה חודשים, לא יוכל לחלצם מהמשבר אליו נקלעו. בעבור עסקים אחרים מתן הפטור מארנונה ואסטרטגיית היציאה מהמשבר אינה אלא יריית פתיחה להיערכות כוללת אשר עליהם לבצע בעידן החדש.

 

ייתכן כי עסקים רבים אשר צמצמו במצבת כח אדם לא יוכלו להמשיך להתנהל כתמול שלשום ויאלצו לשנות את אופי פעילותם, אם באמצעות צמצום שטחים המוחזקים על ידם והשכרתם לשוכרי משנה או אם על ידי שינוי הפעילות עצמה בתוך הנכס.

 

ייתכן כי חלק ניכר משטחי הנכסים לא ינוצלו עוד ויוותרו ריקים ובלתי נמנע כי הסכמי שכירות רבים לא יחודשו או יבוטלו קודם סיומם, שכן מחזיקי נכסים לא יוכלו לעמוד בתשלומי דמי השכירות ויתר ההוצאות השוטפות.

 

במקרים אלו, על מחזיקי הנכסים מוטלת החובה לעדכן את הרשות בכל כל שינוי בנכס על מנת ליהנות מסיווג ארנונה מוזל מהסיווג העסקי היקר או לשם ניצול האפשרות לקבל הנחה מקסימלית בארנונה.

 

במקרה שבו לא ניתן להפיק מהנכס תועלת כלכלית, קיימות מספר קונסטרוקציות משפטיות חלופיות אשר ניתן יהיה להיעזר בהן על מנת למזער את חיובי הארנונה (באמצעות הגשת השגות, עררים ועתירות מנהליות), כאשר ההנחה הבסיסית הינה כי חיובים אלה, בפרט ביחס לנכסים המשמשים כבתי עסק, אינו רק פועל יוצא של החזקה למעשה בנכס, כי אם של שימוש בנכס ואפשרות להפיק ממנו תועלת לצד קבלת שירותים מאת הרשות המקומית.

 

נכס ריק יוכל לעיתים ליהנות מהסיווג הזול ביותר האפשרי מבין השימושים המותרים על פי היתר הבניה החל על הנכס, שהרי מנכס ריק וללא שימוש לא ניתן להצמיח פירות למחזיק בו.

 

לעיתים ניתן יהיה לראות בנכס המושבת מפעילות עסקית כנכס שאינו ראוי לשימוש ו/או שניזוק במידה שלא ניתן לשבת בו בהתאם לסעיף 330 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

 

לסיום, על הרשויות להפעיל את סמכותן, עם למתן הנחות ולשינוי סיווגי ארנונה, על יסוד תשתית עובדתית מוצקה באשר לשימוש בנכס ועל פי עקרונות המשפט המינהלי, בהגינות, ברגישות ובסבירות, במידתיות ובתום לב. האמור תקף ביתר שאת בכל הקשור להליכי גבייה אשר אמורים להיות מופעלים על ידי הרשות, ברגישות מירבית לאחר הידברות עם הנישומים, מחזיקי הנכסים, תוך הפעלת שיקול דעת אשר יופעל על ידי הרשות במסגרתו גם ייבחן כל מקרה לגופו ועל פי נסיבותיו.

 

כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

עו"ד ונוטריון טל קדש, הינו מחבר הספר "דיני ארנונה- פרשנות הלכה ומעשה", ומשרדו עוסק במשפט מנהלי מיסוי מוניציפאלי, הופעות בבתי המשפט.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון