משבר הקורונה - כל העדכונים

הנחיות למתמחים בעניין השלכות משבר הקורונה (עדכון 20.5.20)

20.05.2020

מחלקת מתמחים

הנחיות בנושאים: מתמחה בבידוד; עבודה מהבית; מתמחה שהוצא לחל"ת; בחינת הסמכה מועד קיץ 2020; בקשות להירשם להתמחות ודוחות תקופתיים ובקשה להיבחן בבחינת ההסמכה של מועד קיץ 2020 ובקשות להתקבל ללשכה למי שאינם צריכים להיבחן. בהתאם להחלטת ועדת ההתמחות הארצית שאושרה במועצה הארצית יעמדו הנחיות אלה בתוקף עד ליום 31.5.20.

לשכת עורכי הדין היא חלק מהחברה הישראלית, ותטפל ברגישות ובהתחשבות בסוגיות שיונחו לפתחה בימים מורכבים אלה. הדברים ייעשו בשיקול דעת ובהתחשב בנסיבות המיוחדות, אך גם מתוך דאגה והקפדה על הרמה המקצועית של הבאים בשעריה.

 

מתמחה בבידוד

מתמחה שחלה עליו חובת הימצאות בבידוד, ייזקפו ימי הבידוד ע"ח ההיעדרות המותרת בגין מחלה.

 

עבודה מהבית

מתמחים שמקום התמחותם עבר לעבודה מהבית, ומאמנם ערוך למתן משימות ופיקוח על ביצועם על ידי המתמחה מביתו, בהיקף העומד בדרישות ההתמחות, יהיו רשאים לבצע את ההתמחות מביתם. על המאמן לדווח על כך במסגרת הדוח התקופתי שהוא מגיש (דוח חצי שנתי או דוח סיום לפי העניין).

 

מתמחה שהוצא לחל"ת או לחופשה כפויה בתשלום מלא/חלקי (להלן: "הפסקת התמחות כפויה")

דין מתמחה כדין עובד, ולפיכך ככל שלמעסיק זכות חוקית להוציא את עובדיו לחל"ת או לחופשה כפויה בתשלום מלא/חלקי, הדבר נכון גם כלפי מתמחים. בשלב זה, מתמחה שהתמחותו נפסקה בנסיבות כאמור ייזקף הדבר על חשבון ימי ההיעדרות המותרים בתקופת ההתמחות. לאור העובדה שהפסקת ההתמחות יסודה בהוראות משרד הבריאות שנועדו לשמירה על בריאות הציבור, היעדרות בגין חל"ת תוכל להיזקף הן על מכסת ימי ההיעדרות הכלליים המותרים (סעיף 11(א) לכללי ההתמחות) והן על מכסת ימי ההיעדרות בגין מחלה (סעיף 11(ג) לכללים).

 

התמחות אצל מאמן אחר בתקופת הפסקת התמחות כפויה

מתמחה שהתמחותו הופסקה זמנית על ידי מאמנו בנסיבות האמורות לעיל, רשאי בתקופת ההפסקה להתמחות אצל מאמן אחר בעל היתר שהסכים לקבלו, ותקופה זו תיחשב כתקופת התמחות על אף האמור בסעיף 15(ג) לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב-1962, ובלבד שלא פחתה מ-30 יום קלנדריים או מ-22 ימי התמחות בפועל ללא היעדרות – הגבוה מביניהם.

 

עבודה אחרת בתקופת הפסקת התמחות כפויה

מתמחה שהתמחותו הופסקה זמנית על ידי מאמנו בנסיבות האמורות לעיל רשאי לעבוד בעבודה אחרת במהלך תקופה זו ללא צורך בהיתר מיוחד לפי סעיף 9 לכללי ההתמחות (היתר עבודה נוספת).

 

הוראה זו נוגעת לתקופת ההגבלות בגין וירוס הקורונה בלבד.

 

כמו כן, הודעה זו מתייחסת אך ורק להיבט של כללי ההתמחות, ואינה מהווה משום מצג, חוו"ד או ייעוץ באשר להשפעת עבודה כזו על זכאות לדמי אבטלה, זכאות לשכר ותנאים סוציאליים מאת המאמן, או לצורך לקבל אישור לכך מאת הגוף הציבורי בו מתמחים ו/או מאת המאמן.

 

בחינת הסמכה מועד קיץ 2020 נדחתה ליום 27.8.20

קיום הבחינה במועד הנדחה (27.8.20) מותנה בהיתכנות האפשרות המעשית לקיימה במסגרת הנחיות משרד הבריאות והוראות כל דין.

  

בנוסף לאמור, לאור המצב, מאפשרת הלשכה את הגשת כל הטפסים והבקשות הנוגעות להתמחות באמצעות הדואר האלקטרוני עד ליום 1.6.20 כאמור.

 

בקשות להירשם להתמחות ודוחות תקופתיים

הגשת בקשות להירשם להתמחות, וכן הגשת דוחות תקופתיים (דוח חצי ודוח סיום) תיעשה באמצעות כתובת הדוא"ל: tfasim.hit@israelbar.org.il

 

בקשה להיבחן בבחינת ההסמכה של מועד קיץ 2020 ובקשות להתקבל ללשכה למי שאינם צריכים להיבחן

מי שטרם שלח בקשה להיבחן בדואר או הגיש בקשה במשרדי הלשכה, רשאי לשלוח את הבקשה בדוא"ל לכתובת:  bchinot.ha@israelbar.org.il 

 

יש להימנע ממשלוח כפול של בקשות! המתינו בסבלנות לאישור קבלת הבקשה כאמור בהוראות ההרשמה לבחינה.

 

כהקלה נוספת לאמור, הלשכה מאשרת לצורך טפסי ההתמחות בלבד (רישום להתמחות ורישום לבחינת ההסמכה) את אישור חתימתכם על התצהיר ע"י עו"ד באמצעות פקס או דוא"ל לאחר שיחה טלפונית בה הוא אימת את זהותכם והזהיר אתכם כדין.

 

אין לשלוח בקשות וטפסים למייל הכללי של מדור מתמחים. בקשות וטפסים שיישלחו למייל הכללי לא יטופלו!

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון