פרסומי רשות האכיפה והגבייה

הארכת המועד להגשת בקשות להפטר לפי תיקון 47 ו-57

01.01.2020

עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה

בשל הבחירות, הוראת השעה למתן הפטר בהוצאה לפועל מוארכת עד ליום 16.6.2020. עד כה הוגשו 7,705 בקשות למתן הפטר ונתנו 2,232 הפטרים על ידי רשמי ההוצאה לפועל.

תיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל, הקובע מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל, נקבע כהוראת שעה מיום 5 בספטמבר 2015 למשך שלוש שנים.

 

תיקון 57 לחוק ההוצאה לפועל, שינה מהמועדים הקבועים בתיקון 47 לחוק, ונקבע כי במקום "שלוש שנים" יבוא "ארבע שנים" כך שעל פי תיקון 57 לחוק ההוצאה לפועל, מועד הפקיעה של הוראת השעה היה ביום 6.9.19.

 

לנוכח פיזור הכנסת ה- 21, הוארך תוקף הוראת השעה, מכוח חוק יסוד הממשלה, עד ליום 2.1.2020.

 

ביום 12.12.19 החליטה הכנסת ה 22 על פיזורה, ולפיכך, בהתאם לחוק יסוד הכנסת מוארכת למעשה שוב תקופת הוראת השעה עד ליום 16.6.2020.

 

כאמור, תיקון חוק ההוצאה לפועל, המסדיר מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים הביא עמו בשורה לחייבים מוגבלים באמצעים במערכת ההוצאה לפועל, אשר במשך שנים שילמו צו תשלומים נמוך שלא כיסה את תשלום הריבית על החובות.

 

על פי התיקון לחוק, הרשם הוסמך לתת הפטר לחייב שהיה חייב מוגבל באמצעים במשך ארבע השנים האחרונות שטרם הגשת בקשת ההפטר, לפחות; סך חובותיו, הן בהוצאה לפועל והן מחוץ להוצאה לפועל, לרבות חובות שאינם ברי-הפטר, עומד על 800,000 שקלים חדשים או פחות; אין לו נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, למימוש או למכירה למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה; והוא עמד בצו התשלומים שקבע לו הרשם, בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר; אין בקשת פשיטת רגל שתלויה ועומדת לגבי החייב ולא מתנהל נגדו הליך או לא הוכרע לגביו במסגרת הליך שהתנהל בעניינו.

 

תיקון 57 לחוק הרחיב את תחולת ההסדר הקיים, וכלל מתן שיקול דעת לרשמי ההוצאה לפועל לבחינת תנאי הסף לכניסה למסלול ההפטר, ובמקרים המתאימים לתת הפטר גם לחייב שיש לו נכסים.

 

כמו כן, הרשם יוכל להתחשב בכך שהחייב שילם לפחות מחצית מהתשלומים במהלך 3 השנים שקדמו למועד הבקשה ובלבד שישלים את הפיגורים בתשלום.

הרשם הוסמך לתת הפטר במקרים מיוחדים גם למי שלא עמד בהסדר התשלומים אפילו בתנאים המקלים, וכן לגבש הסדר חוב מוסכם בין החייב לנושים, גם במקרים בהם החייב אינו זכאי להפטר.

 

גם תנאי הסף לכניסה להליך שונה, כך שגם מי שהחוב שלו מגיע ל-2,000,000 ₪ יוכל להיכנס להליך ובלבד שקרן חובותיו לא עלתה על 400,000 ₪.

 

נכון ליום 1.12.2019 הוגשו 7,705 בקשות למתן הפטר, 935 בקשות בתהליך לפני כניסה למסלול ו 661 נכנסו למסלול הפטר. עד כה נתנו 2,232 הפטרים על ידי רשמי ההוצאה לפועל.

 

יובהר, כי עם כניסתו לתוקף של חוק חדלות פרעון בהוצאה לפועל ביום 15 בספטמבר 2019 בוטלה האפשרות להכריז על "חייב מוגבל באמצעים" בהוצאה לפועל.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון