שאילתות

הוצאת אישור נוטריוני כשלמשרד הנוטריון מספר סניפים

24.01.2019

ועדת נוטריונים

כיצד על נוטריון לנהוג בנוגע לאישור נוטריוני כאשר למשרדו יש מספר סניפים ?
האם עליו לגבות שכר עבור יציאה מחוץ למשרד כשהאימות מתבצע בסניף אליו הגיע מבקש השירות, שאינו משרדו הראשי של הנוטריון ?

תקנה 26(ב) לתקנות הנוטריונים קובעת שאסור להוציא את החותם והחותמת ממשרד הנוטריון.

 

כאשר לנוטריון יש משרד ראשי וסניפים, ממליצה המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים לפעול כדלקמן:

·      את החותם, חותמת, פנקסים והעתקי האישורים עליו לשמור בארון במשרד הראשי ולא להוציאם מהמשרד.

·      הנוטריון רשאי לערוך מסמכים בסניפים שלו, אולם את האישור הנוטריוני, הקשירה, החותם והרישום בפנקס עליו לעשות במשרדו הראשי.

·      באישור הנוטריוני עליו לציין, שמקום ההזדהות והחתימה של הלקוח היה בסניף.

·      במילוי האישור הנוטריוני, יש לשים לב לתאריכים במקרה שזיהוי הלקוח ועריכת האישור הנוטריוני לא נעשו באותו היום. במקרה כזה, מועד הזיהוי והחתימה של הלקוח על המסמך יהיה המועד בו התייצב הלקוח בסניף, ומועד עריכת האישור הנוטריוני יהיה המועד בו הנוטריון ערך את האישור הנוטריוני במשרד הראשי.

·      השכר יהיה שכר רגיל ללא תוספת של שהייה מחוץ למשרד כיוון שמדובר בעבודה בסניף משרדו של הנוטריון.

·      מובהר בזאת, שעל הסניף של המשרד לעמוד בכללי לשכת עורכי הדין באשר לסניף של משרד.

 

 

להלן נוסח מוצע לאישור כאמור כשעל גביו ההבהרות הנ"ל כשהן מודגשות:

 

 

אני  החתום מטה ............................................. נוטריון בעל רישיון מספר ....................... מאשר כי ביום ......... היום שבו הלקוח התייצב בסניף וחתם על המסמך, למשל ייפוי כח ..... ניצב/ה לפני במשרדי שבמען ..........  בסניף משרדי שבמען............ / בכתובת ............................... ..................................................................... מר/ת ...............................................................

 המוכר/ת לי  באופן אישי

 שזהותו/ה הוכחה לי על פי תעודת זהות/ דרכון .................. (שם המדינה) / תעודה ציבורית ....................... מספר ............................. שהונפק/ה ביום .............................

 

ושוכנעתי כי הניצב/ת בפני הבין/ה הבנה מלאה את משמעות הפעולה וחתם /ה מרצונו /ה החופשי על המסמך המצורף והמסומן באות / מספר ..............

 

 לראיה אני מאמת את חתימתו/ה של מר/ת ................................. בחתימת ידי ובחותמי, היום ............  היום בו הנוטריון ערך את האישור במשרדו הראשי..................

 

שכר נוטריון............... ללא תוספת שהייה מחוץ למשרד .............. שקלים חדשים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון