מאמנים

הסבר בדבר כללי הלשכה בענין ראיונות קבלה להתמחות

26.05.2020

כללי לשכת עורכי הדין בעניין ראיונות קבלה להתמחות

 

הסבר כללי

 

על פי סעיף 1א לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב-1962, חל איסור על עריכת ראיונות קבלה של מועמדים להתמחות לפני המועד שקובעת הלשכה מידי שנה כמועד תחילת הראיונות (שחל בטווח התאריכים שבין 20 לפברואר ועד 31 למרס - למעט שנת 2020, שלגביה הוחלה הוראת שעה מיוחדת בשל משבר הקורונה). המועמד נדרש להציג כתנאי לראיון טופס מטעם המוסד בו הוא לומד, המעיד כי הוא אכן מצוי בשנת הלימודים השלישית או כי סיים את השנה השלישית. הכללים אף אוסרים על קבלה להתמחות לפני קיום ראיון.

 

המועד הראשון לקבלה להתמחות הוא יום חמישי בשבוע שלאחר השבוע בו חל מועד תחילת הראיונות. בשעה 08:00. הלשכה תפרסם בכל שנה עד ל-1 בנובמבר את מועד תחילת הראיונות והמועד הראשון לקבלה להתמחות של השנה העוקבת שלאחריה.

 

חל איסור על מאמן להודיע למועמד או לסכם עימו בעל פה, בכתב או בכל דרך אחרת על קבלתו להתמחות לפני המועד הראשון לקבלה להתמחות כמוגדר לעיל, ובכלל זה גם לקבל תשובה חיובית מן המועמד. עם זאת, מותר למאמן, לאחר שקיים ריאיון עם מועמד, להודיע למועמד גם לפני המועד הראשון לקבלה להתמחות אם בכוונתו להציע לו בהגיע המועד להתמחות אצלו.

 

כללים אלה נועדו להתגבר על כשל שוק אשר גרם נזק למועמדים ולמראיינים כאחד.

 

הנורמה המושרשת היטב עד להתקנת כללים אלה היתה ניהול ראיונות בשנה השנייה ללימודים, ובמקרים קיצוניים אף בסוף השנה הראשונה ללימודים. המצב הקיים יצר התמרמרות הולכת וגוברת מצד המשרדים (שהתחרות גרמה להם לראיין מועמדים מוקדם ככל הניתן) והמתמחים העתידיים מנגד. 

 

הקדמת תהליך הקבלה למתמחים בשוק הפרטי בפרט פגעה בתהליכי הקבלה בסקטור הציבורי, שהתקיימו בדרך כלל בשלב מאוחר יותר לעומת המשרדים הפרטיים.

 

מטרת הכללים הינה להגדיר את תחילת המועד בו ניתן יהיה לקיים ראיון להתמחות, וזה נקבע למחצית חודש מארס [תחילת סמסטר קיץ] של השנה השלישית ללימודים, וכן ליצור פרק זמן מוגדר בו יוכלו מועמדים להתמחות להתראיין במספר מקומות מבלי שיתבקשו לסכם סופית על התמחות באופן מיידי בסמוך לסיום הריאיון.

 

לכללים צורפו מסמכים אשר אותם יש למלא ולשלוח למשרדי לשכת עורכי הדין לאחר שמועמד התקבל להתמחות במשרד המאמן, בהתאם לכללים. 

 

הודעה על קבלה להתמחות תועבר על ידי המאמן למשרדי לשכת עורכי הדין. יודגש כי מסמכים אלה אינם מהווים בקשה להירשם כמתמחה, אותה יש להגיש באופן נפרד עם תחילת ההתמחות בפועל, בהתאם להנחיות שבאתר.

 

הכללים אינם באים להסדיר תקופה של "טרום התמחות" במשרדי עורכי דין, ואין בכללים כדי למנוע העסקה של סטודנט למשפטים בעבודה משפטית או אחרת שאיננה התמחות כמשמעה לפי החוק.   

 

לנוסח הכללים לחצו כאן

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון