שאילתות

אישור נאמן למקור לנסח טאבו

25.04.2018

ועדת נוטריונים

כיצד על נוטריון לאשר נסח טאבו מקוון כמסמך מקור שעה שנקבע, כי לנסח המקוון מעמד של נסח רשמי רק כל עוד הוא נשאר בתצורתו הדיגיטלית, וכי בעת הדפסת הנסח הוא מאבד את מעמדו כנסח רשמי?

לאחר התייעצות עם המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים:

 

אכן, מסמך החתום בחתימה דיגיטלית הוא רשמי כל עוד הוא בתצורה הדיגיטלית שלו. עם זאת, ניתן לערוך אישור העתק נוטריוני למסמך כזה, אם הנוטריון רואה בעיניו את האישור המקוון והחתימה הדיגיטלית. במקרה כזה ידפיס הנוטריון את האישור המקוון, יצרף אותו לאישור העתק (טופס 5), כאשר באישור ייאמר במפורש, כי המקור שהוצג לנוטריון  הוא הנסח המקוון.

 

להלן נוסח מוצע לאישור כאמור:

 

אני הח''מ ......................... נוטריון ב............................ מאשר כי המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות/מספר...................)  הוא  העתק מדויק של נסח דיגיטלי חתום בחתימה דיגיטלית מאובטחת ומאושרת ממאגר הממוחשב של רשם המקרקעין שנערך בשפה ..................... ושהוצג בפני.

 

ולראיה הנני מאשר את דיוק ההעתק הנ"ל, בחתימת ידי ובחותמי, היום ................................. 

                  

חתימה

                                    חותם הנוטריון

שכר נוטריון ................

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון