מגילת הזכויות למשתתפים בגישור

לפי אמנת הגישור

26.01.2003

הואיל והליך הגישור הוכר בחוק כדרך ראויה ליישוב מחלוקות וסכסוכים, המאפשרת לממש את זכות הגישה לצדק ולקבל מענה הולם, פשוט, יעיל וזול לזכויות ולצרכים בעת מחלוקת או סכסוך, ולשם כך נקבעו מכוח החוק סטנדרטים מקצועיים ואתיים לקיום תהליך הגישור ולכישורי מגשר.

לפיכך הוסכם, כי זכותם של המשתתפים בגישור, כי שירותי הגישור יבטיחו:

נייטרליות

א. שירותי הגישור והמגשר יהיו עצמאיים ובלתי תלויים במי מן המשתתפים בגישור;

ב. לפני תחילת הגישור, יוודא המגשר, כי הוא אינו עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כמגשר ובין ענין אחר שלו, ואם יתגלה חשש לניגוד עניינים במהלך הגישור, יפסיק המגשר את הליך הגישור;

ג. המשתתפים בגישור יבחרו בהסכמה את המגשר או המגשרים בעניינם.

הגינות

א. המגשר יאפשר למשתתפים בגישור להציג את דבריהם וטענותיהם בחופשיות ובאופן שוויוני;

ב. המגשר יפעל על מנת להבטיח כי המשתתפים בגישור ינהגו בהגינות, בתום לב ובשיתוף פעולה עמו, במיוחד בכל הנוגע למסירת מידע הדרוש להביא ליישוב המחלוקת או הסכסוך;

ג. המגשר יאפשר למשתתפים בגישור להיוועץ עם מי שיבקשו ובפרט להיוועץ ולשקול, בפרק זמן סביר, את ההסדר ליישוב המחלוקת או הסכסוך.

היעדר משוא פנים ומקצועיות המגשר

א. המגשר יהיה בעל הידע והמומחיות הנדרשים לניהול הגישור בהתאם לסטנדרטים המקצועיים ולכללי ההתנהגות והאתיקה הקבועים בחוק;

ב. המגשר יסביר למשתתפים בגישור כי זהו הליך וולונטרי שזכותם להפסיקו בכל שלב ולפנות לבית המשפט או לכל מנגנון אחר ליישוב סכסוכים בהסכמה;

ג. המגשר מחויב להיעדר משוא פנים ומנוע מלהכריע או לפסוק בכל נושא שעולה בגישור;

ד. המגשר מחויב לאבטחת הסודיות והחיסיון של הגישור.

שקיפות

המגשר ימסור למשתתפים בגישור מידע אודות:

א. הליך הגישור, האופן בו הוא מתנהל, הזכויות והחובות של המשתתפים בגישור והזכויות והחובות של המגשר;

ב. שכר טרחתו, וככל האפשר, משך הזמן המשוער בנושא שבעניינו מתקיים הגישור.

נותן שירותי הגישור ימסור מידע אודות:

א. דרכי הפנייה לשירותי הגישור וסוגי העניינים המתאימים לגישור במסגרתו;

ב. רשימת המגשרים, הכשרתם, הדרך לבחירת המגשר המתאים, הדרך לאבטחת מקצועיותו של המגשר ולקיומם של כללי ההתנהגות והאתיקה הקבועים בחוק.

ג. מספר הפניות שהתקבלו מדי שנה, סוגי הפניות שהתקבלו ושיעור ההסכמים שהושגו מדי שנה.

נגישות ויעילות

א. יש לאפשר למשתתפים בגישור להשתתף בו עם או בלי ייצוג משפטי;

ב. הליך הגישור צריך להיות יעיל ככל האפשר וללא דחיות בלתי נחוצות, והכל בהתאם לסוג העניין.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון