תנאי שימוש

כללים בדבר פרסום מאמרים וכתבות באתר

28.11.2002

אתר לשכת עורכי הדין בישראל - כללים בדבר פרסום מאמרים וכתבות באתר

עודכן לאחרונה: 28/11/2002

 

1.             לשכת עורכי הדין בישראל ("הלשכה") מאפשרת לחבריה לפרסם כתבות באתר האינטרנט של הלשכה ("האתר" או "אתר הלשכה") על מנת ליתן לחברים במה רחבה ושוויונית ככל הניתן, לקיים דיון ציבורי ומקצועי במגוון נושאים. לשם כך, ניתנת לך האפשרות לשלוח כתבות בנושאים משפטיים או לבר משפטיים, לצורך פרסומן באתר. להלן מפורטים הכללים לפרסום כתבות ומאמרים באתר, אשר נקבעו על מנת לקדם את חופש הביטוי שלך באתר (במגבלות החוק), ולעודד דיון יעיל והוגן.

2.             כללי

2.1.             את/ה מסכים/מה שללשכה תהיה הסמכות לשנות כללים אלו או להוסיף עליהם לשם קידום המטרות לשמן ניתנה לך האפשרות לפרסם כתבות באתר.

2.2.            בשום מקרה, ובמידה המקסימלית המותרת על-פי החוק החל, לא תהיה הלשכה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מכך שהכתבה שהגשת פורסמה, או כתוצאה מכך שהכתבה שהגשת הוסרה מן האתר או נערכה, או כתוצאה מכך שמלכתחילה נמנעה ממך האפשרות לפרסם כתבה, גם אם הלשכה או מי מספקיה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.

2.3.             את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת שהכתבה שאותה את/ה מגיש/ה עומדת בכללים הקבועים בהסכם זה ובכלל כך בסעיף "תוכן הכתבה" להלן.

2.4.             הסכם זה ממצה את כל ההסכמות בינך לבין הלשכה ביחס לכתבה שתגיש/י.

2.5.             כל ויתור, תיקון או שינוי של תנאי מתנאי ההסכם, לא יהיה תקף אלא אם קיבל את הסכמת הלשכה מראש ובכתב.

3.             תהליך פרסום כתבה

3.1.             על מנת להציע כתבה לפרסום באתר עליך לשלוח את הכתבה אל עורכי האתר לכתובת ibar@israelbar.org.il (להלן ולעיל: הצעת הכתבה).

3.2.             הכתבה שתשלח/י תועבר לאישור ועדה מוועדות לשכת עורכי הדין העוסקת בתחום המשפטי של הכתבה (להלן: הועדה המקצועית). הועדה המקצועית תהיה רשאית לאשר פרסום הכתבה או להתנות את הפרסום בתנאים (כמו קיצור, עריכה או ביצוע תיקונים שונים בכתבה). הועדה רשאית לפסול את הכתבה רק אם מצאה, שהכתבה כוללת דבר מה מוטעה או מטעה בבירור, או שהיא אינה עומדת בכל הכללים האמורים בהסכם זה.

3.3.             לאחר אישור הועדה המקצועית, תועבר הכתבה אל עורכי האתר. העורכים יבדקו אף הם שהכתבה עומדת בכל הכללים האמורים בהסכם זה, ויפרסמו אותה באזור מתאים באתר שייבחר על פי שיקול דעתם הבלעדי.

3.4.             אם החליטו הועדה המקצועית או עורכי האתר שלא לפרסם את הכתבה, תוכל/י לפנות אל מינהלת האתר/ או כל גוף אחר שיקבע על ידי הלשכה ואשר יפקח על פעילותו השוטפת של צוות האתר, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת ibar@israelbar.org.il, ולערער על החלטתם.

3.5.             גם אם פורסמה הכתבה, יהיו עורכי האתר רשאים להסירה בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי.

4.             צורת ותבנית הכתבה

כתבות שיוגשו לפרסום באתר חייבות לעמוד בתנאים הבאים:

4.1.             הכתבה כתובה בעברית, בסגנון בהיר ומובן.

4.2.             אורכה של כתבה יהיה בין 4,000 ל- 10,000 מלים. ניתן להגיש כתבה ארוכה יותר במידה ונושא הכתבה מחייב זאת ובכפוף לאישור הועדה המקצועית.

4.3.             לכל כתבה יש לצרף את שם המחבר/ת (ניתן לציין תארים אקדמיים ואת מוסדות ההשכלה בהם נרכשו).

4.4.             הערות שוליים,במידה ותהיינה, יופיעו בסיום הכתבה.

4.5.             ציטוטים יופיעו לפי כללי הציטוט האחיד שנקבעו ב"דוח הועדה לציטוט אחיד" הפרקליט לט (תש"ן) 240.

4.6.             הכתבה תוגש בקובץ מחשב בפורמט Word 2000/xp,Rich Text Format.

5.             תוכן הכתבה

5.1.             תוכן הכתבה יעסוק בנושא משפטי (אחד או יותר), ולא יכלול את הדברים הבאים:

5.1.1.       פרסום או הצעה למכור או לקנות סחורות או שירותים כלשהם, בין במישרין ובין בעקיפין (למשל על ידי הכנסת קישור -Hyperlink).

5.1.2.       השמצות, גידופים, איומים או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות (כוללזכויות לגבי פרטיות ופרסום) של אנשים אחרים.

5.1.3.       מידעלא-ראוי, גס, משמיץ, מגונה או לא חוקי.

5.1.4.       תוכן אשרמעודד אפליה, שנאה או אלימות כנגד אדם אחד או קבוצה אחת עקב השתייכותם לגזע, לדת, לעדה או לאומה.

5.1.5.       חומרהמוגן באמצעות חוקי קניין רוחני או חוקים לגבי פרטיות ופרסום, אלא אם הזכויות לגבי חומרזה נמצאות בבעלותך בשליטתך, או שקיבלת את ההסכמות הדרושות כדי לפרסם את הכתבה בתנאים הקבועים בהסכם זה.

5.1.6.       תוכן, שפרסומו באתר הלשכה, יגרום או עלול לגרום לפגיעה בלשכה או במקצוע עריכת הדין.

5.1.7.       הפרה של חוקים או תקנות כלשהם.

6.             זכויות קניין רוחני

6.1.             בעצם הצעת הכתבה את/ה מצהיר/ה וערב/ה לכך שכל זכויות הקניין הרוחני בכתבה (לרבות זכויות היוצרים) נמצאות בבעלותך או בשליטתך, וכן שאין הגבלה כלשהי על הזכויות הדרושות לך כדי לפרסם את הכתבה או כדי להעביר את זכויות היוצרים בה ללשכה כמפורט להלן.

6.2.             בעצם הצעת הכתבה את/ה מעניק/ה ללשכה, לחברות המסונפות אליה ולגופים הזקוקים לכך מטעמה או מטעם כל צד שלישי, הרשאה בלתי מוגבלת בזמן ובלתי ניתנת לשלילה להשתמש בכתבה בכל דרך שהיא ולנהוג בה מנהג בעלים ובכלל זאת להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור, לשכפל, לערוך, לתרגם ולשנות את עיצוב התוכן; לפרסם את שמך בקשר לתוכן; והזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה לכל צד שלישי. כמו כן הינך מוותר כלפי הלשכה ו/או מי מטעמה כאמור, על כל זכות העומדת לך מכח הזכות המוסרית. מבלי לגרוע מכלליות האמור הלשכה תהיה רשאית לעשות בכתב כל שימוש מכל מין וסוג שהוא, ולרבות כל פעולת עריכה, הצבה, שינוי וכיוצ"ב.

6.3.             לא ישולמו כל פיצוי או תמלוגים עבור השימוש שייעשה בכתבה שלך כאמור בהסכם זה.

7.             שיפוי

את/ה תשפה/י את הלשכה בגין כל נזק או דרישה שתחוב בו הלשכה כלפי צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל שלך ומפרסום הכתבה באתר או בדרך אחרת, ותטפל/י על חשבונך ואחריותך בכל דרישה שתגיע ללשכה בקשר לכך, לרבות כתוצאה מכך שהכתבה מפירה זכויות קניין רוחני של צד שלישי. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית הלשכה על פי כל דין.

8.             מקום שיפוט

לבתי המשפט בתל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון