מאמרים וכתבות

גיבוש נוהל קבלת תעודה רפואית לאדם המאושפז בבית חולים לפי תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים

07.03.2016

עו"ד משה אלפסי ועו"ד אסף ביטון, יו"ר (משותפים), ועדת נוטריונים ארצית

פניית ועדת נוטריונים ארצית ליועצת המשפטית של משרד הבריאות.

 

ו ע ד ת    ה נ ו ט ר י ו נ י ם

 

יו"ר הוועדה:

עו"ד משה אלפסי

עו"ד אסף ביטון

 

סגן :

עו"ד ניסים עזרן

 

ממונה תחום:

עו"ד שמעון לפיד

 

 

 

                                                                                                                    

ת"א, כ"ו טבת תשע"ו

07 ינואר 2016

288/16

 

                                                                      

לכבוד

גב' מירה היבנר-הראל, עו"ד

היועצת המשפטית

משרד הבריאות                                                                                                              - בדוא"ל -

ירושלים

 

 

גברתי הנכבדה,

 

 

הנדון: גיבוש נוהל קבלת תעודה רפואית לאדם המאושפז בבית חולים לפי תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים

 

 

בעניין שבנדון נבקש לפנות אלייך כדלקמן:

 

1.   ועדת הנוטריונים בראשותנו עוסקת בכל העניינים הקשורים למקצוע הנוטריון והדינים הקשורים בהסדרתו.

 

2.   תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 קובעת כדלקמן:

 

                     "(ה) לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון."

 

 

3.   הובא לידיעתנו, כי כאשר מאושפז בבית חולים חפץ בשירותי נוטריון, ישנם בתי חולים, המסרבים לתת שירות זה באמצעות רופא של בית החולים, בו הוא מאושפז, כיוון שלטענתם שירות זה אינו חלק מהשירות הרפואי.

 

4.   לפני מספר שנים נעשה ניסיון לגבש עמכם בשיתוף פעולה נוהל, שיסדיר את אופן מתן התעודה הרפואית באמצעות רופא של בית החולים. עו"ד נדב בלום, חבר ועדת הנוטריונים בשעתו אף נפגש עימך ועם עו"ד טליה אגמון ממשרדך במהלך שנת 2010 לצורך מציאת פתרון מעשי לסוגיה.

      מגמת משרד הבריאות היתה כן לחייב את הרופאים לתת תעודה רפואית, שכן הרופא צריך לאשר, שהמאושפז בבית חולים צלול וכשיר לעשיית פעולה בפני נוטריון, ולפיכך האבחנה בין שירות רפואי לשירות שאינו רפואי אינה במקום.

 

5.   בפגישה סוכם, כי משרד הבריאות יפרסם נוהל – "חוזר מינהל רפואה" – לכל מוסדות האשפוז, שיעגן, בין היתר, את העקרונות שסוכמו בפגישה וייצור אחידות וסדר לגבי התנהלות הנוטריונים והרופאים בסוגיה זו.      נסקור בקצרה את העקרונות הנ"ל על מנת שיהוו מצע לגיבושו של הנוהל המבוקש:

     

      א.     על פי תקנות הנוטריונים, כל פעולה נוטריונית, הנעשית ע"י אדם המאושפז בבית חולים, צריכה להיות מלווה בתעודה רפואית הנושאת את תאריך יום ביצוע הפעולה,  אשר מאשרת את כשירותו הרפואית של מבקש השרות לעשות את אותה פעולה בפני נוטריון.

               לצורך כך, נזקקים הנוטריונים לרופא במוסד בו מאושפז מבקש השרות.

 

      ב.      על הנוטריון לפנות בכתב אל מנהל המחלקה בה מאושפז מבקש השרות.

               הבקשה תכלול הסבר קצר על סוג הפעולה הנוטריונית אשר המאושפז מבקש לעשות, מבלי שתהיה פגיעה בחיסיון עו"ד-לקוח.

               לבקשה יצורף עותק ריק של התעודה הרפואית לפי הדוגמא שבתוספת הראשונה לתקנות הנוטריונים, על מנת שמנהל המחלקה ו/או הרופא יידע מראש את מהות האישור המבוקש.

 

      ג.      מנהל המחלקה יתאם עם הנוטריון מועד לבדיקה הרפואית ולעשיית הפעולה הנוטריונית, זאת בתוך פרק זמן שלא יעלה על 7 ימים באופן רגיל, ויכול שיעשה תוך פרק זמן קצר יותר במקרה דחוף שנסיבותיו יפורטו בכתב הבקשה הנ"ל.

 

      ד.      במועד המתואם, ייפגש הנוטריון טרם הבדיקה עם הרופא, שהוסמך ע"י מנהל המחלקה למתן השירות, ויציידו בתעודה רפואית (אם אין בידי הרופא התעודה לפי התקנות).

              

               לאחר הבדיקה (ובהנחה שמבקש השירות כשיר), ימלא הרופא את התעודה וימסור אותה לידי הנוטריון.

 

      ה.     התעודה עצמה או תוכנה לא יימסרו לצד שלישי ע"י הנוטריון, מבלי לקבל את אישור מבקש השירות על הסרת החיסיון הרפואי. 

 

      ו.      אם מצא הרופא, כי מבקש השרות איננו כשיר לעשות פעולה בפני הנוטריון, יודיע הרופא לנוטריון את החלטתו / קביעתו.

 

      ז.      מאחר שהתעודה הרפואית הנ"ל אינה תעודה המונפקת לצורך או אגב ריפוי אלא לצורך משפטי, תישקל קביעת אגרה בגין קבלת התעודה, שבעלותה יישא מבקש השירות.

               כמו כן, אם תיקבע אגרה, תישקל קביעת מקרים חריגים, בהם מבקש השירות יהיה פטור מתשלומה.

 

7.   יודגש, כי אנו רואים בכך שירות לבר רפואי חשוב ביותר לטובת ציבור המאושפזים בבתי החולים, הנדרשים לביצוע פעולות חשובות, והדבר נמנע מהם בשל הפגיעה בשגרת יומם או היותם רתוקים למיטותיהם. שירות זה צריך להיות חלק ממעטפת השירותים הלבר רפואיים שמספקים ו/או מציעים בתי החולים למאושפזיהם (כמו עובדים סוציאליים וכיו"ב) על מנת להקל עליהם ככל האפשר, ואם הקלה זו תסייע ולו במעט בהחלמתם – דיינו.

 

8.   לאור האמור לעיל, נבקש את סיועך בגיבוש נוהל כאמור, שיאפשר הסתייעות ברופאי בתי החולים למתן תעודה רפואית למאושפז הזקוק לעשיית פעולה לפני נוטריון.

 

            ב ב ר כ ה,            

 

משה אלפסי, עו"ד

 

יו"ר משותף

אסף ביטון, עו"ד

 

יו"ר משותף

 

 

העתקים:

עו"ד אפי נוה – ראש לשכת עורכי הדין.

מר אורי אלפרסי – מנכ"ל לשכת עוה"ד.

עו"ד רוחמה סיני – מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים, משרד המשפטים.

עו"ד שמעון לפיד – ממונה בכיר (תחום נוטריונים), לשכת עוה"ד.

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון