שאילתות

עריכת צוואה נוטריונית לחסוי

02.07.2015

ועדת נוטריונים

האם נוטריון יכול להחתים חסוי על צוואה נוטריונית?

נוטריון מבקש לערוך צוואה של חסוי אשר אובחן ע"י רופא מומחה כ-"חולה נפש". בצו בית משפט שבו נקבע לו אפוטרופוס לא נאמר במפורש שהוא "פסול דין". משיחה עם הפסיכיאטר עולה, כי הבנתו מוגבלת, אולם הוא מתקשר ומסוגל להבנה בסיסית. הוא מתגורר בכפר מוגן ונתון תחת מסגרת של פיקוח והשגחה, אולם אינו נחשב מוסד סגור.

החסוי הוא בגיר, יתום מהוריו. אפוטרופוסיו המטפלים בו הינם קרובי משפחתו היחידים. לדברי הפסיכיאטר הם מטפלים בו במסירות, עומדים עימו בקשר ישיר, הוא מכיר אותם ומביע רצון בשמירה על קשר איתם וכיו"ב. מאחר שהם אינם קרובי משפחה ישירים, הם אינם יורשיו על פי חוק הירושה, ועל כן נדרשת צוואה.

 

האם הנוטריון יכול להחתים את החסוי על צוואה נוטריונית ?

 

1.  מיהו "פסול דין"?

סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (ספר החוקים 380 י"ז באב תשכ"ב – 17.08.1962) קובע:

 

"8. אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו, רשאי בית המשפט, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו פסול-דין".

 

2.  עשיית צוואה ע"י חסוי שלא הוכרז פסול-דין

     לפי סעיף 26 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (ספר החוקים 446, מיום ח' באדר א' תשכ"ה-    10.02.1965):

 

"26. צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה."

 

3.  בירור הכשרות המשפטית של המצווה ע"י הנוטריון

     תקנה 4 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 (קובץ התקנות 3712, מיום ב' בסיוון תשל"ז-       19.05.1977) קובעת כדלקמן:

 

"(א) נתבקש נוטריון לערוך אישור על עשיית פעולה בפניו, יברר תחילה אם הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה מבחינת גילו.  

(ב)    האמור בתעודת הזהות או בדרכון של הניצב בפניו או בתעודה ציבורית אחרת ישמש ראיה לדבר אם הניצב קטין או בגיר.

(ג)     הייתה הפעולה של קטין טעונה הסכמה או אישור לפי הפרק הראשון של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, לא יתן הנוטריון את האישור אלא אם נתקיימה אחת מאלה:

     (1)           הוכח לו על ידי תעודה ציבורית שניתנו ההסכמה או האישור, לפי העניין;

     (2)           ההסכמה או האישור, לפי הענין, ניתנו בפניו במעמד עשיית הפעולה על ידי הקטין;

     (3)           הוסיף לנוסח אישורו הערה שהפעולה טעונה הסכמה או אישור כאמור.

הנוטריון יפרש את מתן ההסכמה או האישור לפעולה של קטין, אם ניתנו אמור, בגוף האישור הנוטריוני, והם או העתק מאושר מהם יצורפו לעותק האישור הנוטריוני שיישמר בידי הנוטריון, זולת אם ניתנו בגוף המסמך שעליו חתם הקטין.

     (ד)    נוטריון לא ייתן אישור על עשיית פעולה בפניו אם בכל נסיבות הענין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החופשי ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעותה של הפעולה.      

     (ה)   לא ייתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון".

 

עו"ד יוסף קמפר, יו"ר ועדת הנוטריונים, ממליץ לנוטריון כדלקמן:

 

1.       לפעול לפי הוראות החוק הנ"ל.

 

2.       לתעד בתרשומת בכתב או בתיעוד אחר כלשהו (שמע, וידיאו וכיו"ב) את השתלשלות העניינים, ובעיקר, (א) את הקראת הצוואה בפני המצווה, (ב) את הבנתו של המצווה בדבר משמעות כל אחת מן ההוראות של הצוואה, (ג) את חופשיות הרצון של המצווה.

 

3.       מבלי להידרש, האם המקרה שבנדון נופל בגדר תקנה 4 (ה) הנ"ל, מומלץ לנוטריון לדרוש כי תומצא לו התעודה הרפואית מאת רופא מומחה (פסיכיאטר) בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות הנוטריונים, ותירשם השעה שבה ניתנה ונחתמה התעודה ע"י הרופא, שתהיה זהה לשעה שתירשם בטופס האישור הנוטריוני לאישור הצוואה עצמו.

 

4.       למרות האמור לעיל, אם יש לנוטריון ספק כלשהו בדבר חופשיות הרצון של המצווה, או בהבנתו של משמעות הצוואה, עליו לסרב לתת את האישור. לכך הוא קיבל סמכות ואחריות מלאות מאת המחוקק.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון