הודעות, המלצות ומידע כללי

האם מוטלת על הנוטריון חובה להציג לצד ג’ תעודה רפואית שקיבל במסגרת מתן אימות חתימה על יפו"כ נוטריוני של חותם המאושפז בבית חולים?

04.05.2015

עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר, ועדת נוטריונים

ועדת הנוטריונים של הלשכה קיבלה מנוטריון תלונה על כך, שבנק הפועלים אינו מאפשר למיופת כוח לפעול בהתאם לייפוי כוח כללי נוטריוני, שניתן לה על ידי אמה המאושפזת בבית החולים כל עוד לא יוצג האישור הרפואי לפי תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, שבהסתמך עליו התאפשר לנוטריון להחתים את המאושפזת על ייפוי הכוח. הוועדה החליטה לפנות למנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים בסוגיה ולדרוש, כי תופץ הנחיה חד משמעית לכל היועמ"שים של הבנקים בדבר החובה לקיים את הוראות חוק הנוטריונים בנוגע לאישורו של הנוטריון והיותו ראיה מספקת.

האם מוטלת על הנוטריון חובה להציג לצד ג' תעודה רפואית שקיבל במסגרת מתן אימות חתימה על  יפו"כ  נוטריוני של חותם המאושפז בבית חולים?

 

ועדת הנוטריונים של הלשכה קיבלה מנוטריון תלונה על כך, שבנק הפועלים אינו מאפשר למיופת כוח לפעול בהתאם לייפוי כוח כללי נוטריוני, שניתן לה על ידי אמה המאושפזת בבית החולים כל עוד לא יוצג  האישור הרפואי לפי תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, שבהסתמך עליו התאפשר לנוטריון להחתים את המאושפזת על ייפוי הכוח. וזו לשון התקנה:

(ה) לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון.

הנוטריון טוען, כי אם ימציא לבנק את האישור הרפואי, הריהו עובר על חוק הגנת הפרטיות ופוגע בצנעת הפרט, כמו גם על סעיף 28 לחוק הנוטריונים בדבר חובת שמירת סודיות המוטלת על הנוטריון. בנוסף, 19 לחוק הנוטריונים קובע במפורש, כי אישורו של נוטריון יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי ללא צורך בראיה נוספת.

 

הוועדה סברה, כי יש בעיה חוקית בדרישה זו של הבנק, כיוון שמשנחתם ייפוי הכוח והחתימה אושרה על ידי הנוטריון - חזקה עליו כי המסמך הוא תקף ואין צורך בראיה נוספת, כגון הצגת המסמך הרפואי לפיו פעל הנוטריון; אחרת לשם מה הצורך במוסד הנוטריון ובסמכויות שניתנו לו מכוח החוק אם נדרשות ראיות נוספות לתמיכה בתוקף פעולתו ?!

 

הבעיה, שמחלקת רישוי הנוטריונים סבורה, שאין מניעה מהבנק לדרוש בנוסף לאישור הנוטריוני מסמכים נוספים ופרשנותה למעשה פוגעת בסמכויות שניתנו לו מכוח החוק, דבר המשליך על תוקפה של פעולתו.

 

הנוטריון שהתלונן מציין בתלונתו, כי גם בנק לאומי החל לדרוש מהנוטריון, דרישות מעבר לקבוע בחוק, כך שיציין באישור אימות החתימה, כי מייפה הכוח הוא "בריא וכשיר".

 

הוועדה החליטה בישיבתה מיום 15.4.15 לפנות למנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים בסוגיה ולדרוש, כי תופץ הנחיה חד משמעית לכל היועמ"שים של הבנקים בדבר החובה לקיים את הוראות חוק הנוטריונים בנוגע לאישורו של הנוטריון והיותו ראיה מספקת. עותק מהמכתב יופנה ליועמ"ש לממשלה ולמנכ"ל משרד המשפטים.

 

מצ"ב עותק ממכתבו של יו"ר ועדת הנוטריונים, עו"ד יוסף קמפר.

 

קובץ להורדה
notary_medical_doc_letter_may_2015.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון