המועצה הארצית

מידע כללי

22.09.2019

המועצה הארצית היא כיום הגוף המחוקק והמבצע של הלשכה. במסגרת דיוני המועצה נדונות, בין השאר, הצעות לשינויים ותיקונים בחוק הלשכה ובכללים המותקנים לפיו, תקציב הלשכה ודמי החבר, בחירת נציגי הלשכה לוועדות הסטטוטוריות השונות ועוד.

תפקידי המועצה :

  1. קביעת מדיניות הלשכה בתחומי התפקידים והסמכויות שהוקנו לה לפי הוראות חוק הלשכה.
  2. להתקין כללים בעניין ארגון הלשכה ופעולותיה.
  3. לקבוע דמי חבר ואגרות.
  4. לקבוע את תקציב הלשכה.

במועצה הארצית חברים :

  • ראש הלשכה;
  • מנכ''ל משרד המשפטים;
  • פרקליט המדינה;
  • הפרקליט הצבאי הראשי;
  • 28 חברים, שנבחרים ע''י כלל עורכי הדין בבחירות כלליות, שוות, יחסיות, חשאיות, ישירות וארציות;
  • חברים מכל מחוז, שהם יו''ר הוועד המחוזי וחבר לשכה שבאותו מחוז, שנבחר ע''י הוועד המחוזי בבחירות חשאיות.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון