שאילתות

אישור הצהרה - טופס מס’ 7

16.11.2010

ועדת נוטריונים

אזהרת עד או השבעת עד באישור נוטריוני?

תקנה 14 לתקנות הנוטריונים קובעת בס"ק (א), כי על הנוטריון, העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת לנהוג "בנוסף לאמור בחוק ובתקנות אלה, לפי העניין, גם לפי הוראות סעיף 15 או התוספת השניה לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, בשינויים המחוייבים".

 

כלומר, צורת ההצהרה צריכה להיות תואמת לדין הנ"ל, בדומה לתצהיר רגיל.

 

החוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), התש"ם-1980 ביטל את הצורך בהשבעת עד "בכל הליך שיפוטי או מעין שיפוטי" (סעיף 1). לפי סעיפים 2 ו- 3 לחוק באה האזהרה במקום השבועה, ודינה על פי ס' 4 "כדין שבועה לעניין חוק העונשין, התשל"ז-1977..."

 

המצהיר רשאי לבחור בחלופת ההשבעה הנראית לו.

 

ס' 6 מתיר שבועה לגבי תצהיר המיועד לשימוש בחו"ל.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון