ועדות הלשכה

היתרי יצוא של קופים מחוות מזור - דף עמדה

03.08.2003

יעל שפר - מרכזת הועדה

היתרי ייצוא של קופים מחוות מזור

העובדות

  1. ישראל מתירה ייצוא של קופים לניסויים הנערכים בקופים מחוץ לישראל.
  2. היתרי הייצוא ניתנים על ידי רשות הטבע והגנים ("הרשות") מראשית שנות ה-90 למאה הקודמת, מכח החוק להגנת חיית הבר, תשט"ו - 1955 ("החוק להגנת חיית הבר") ועל פי סמכות הרשות שהואצלה לה מהשר הממונה על החוק להגנת חיית הבר - כיום, זהו השר לאיכות הסביבה.
  3. בתקופה שלאחר תחילת מתן היתרי הסחר לקופים, נחקק בישראל חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994.
  4. ההיתרים ניתנים ברציפות כבר למעלה מ-10 שנים. הן לייבוא של להקות רבייה של קופים והן לייצוא של קופים לניסויים בחו"ל.
  5. עמדת הועדה להגנת זכויות בעלי חיים היא כי מתן ההיתרים לייצוא של קופים לחו"ל לשם ביצוע ניסויים הינו אסור ובלתי חוקי, זאת, בין היתר, מהטעמים הבאים:

  6. התכלית החקיקתית של החוק להגנת חיית הבר (לאור לשון החוק, ההיסטוריה החקיקתית וחקיקת המשנה של החוק) אינה מאפשרת ואינה מסמיכה למתן היתר לסחור בחיות בר למטרות שאין בהן ולא כלום עם הגנתן של חיות בר. בעניין זה, מתן היתר לסחור בקופים (אשר אינם מין שמקורו בישראל) למטרות ביצוע ניסויים בקופים אלה מחוץ לישראל, סותרת מניה וביה את תכליתו של החוק להגנת חיית הבר.
  7. חלק ניכר מנימוקי השר לאיכות הסביבה במכתבו מיום 29.1.2003 ליו"ר מליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים בעניין "חוות מזור" (המצורף לכאן), הם משפטיים. גם על פיהם, מובן כי המשך מתן ההיתרים אסור ובלתי חוקי. הועדה מצטרפת לנימוקים אלה.
  8. הודעת מדינת ישראל למזכירות אמנת CITES, אשר בה ישראל חברה, מיום 31.1.2000, בה הצהירה ישראל כי היא אוסרת על ייבוא וייצוא של קופים, למעט במקרים חריגים של שיקום והצלה. בפועל, נראה על פניו כי ישראל מפרה את הצהרתה לאמנת CITES.
  9. חקיקת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994 ("חוק הניסויים") לאחר תחילת מתן ההיתרים חייבת היתה להביא להתאמת המצב שהיה קיים ערב חוק הניסויים למצב שלאחריו. קרי, אין להתיר ייצוא בעלי חיים לניסויים מחוץ לישראל, בטרם נעשה וידוא כי אותם ניסויים עומדים בנורמות של חוק הניסויים הישראלי. זאת, מאחר ואלמלא כן, ניתן לעקוף את חוק הניסויים על נקלה באמצעות ייצוא בעלי החיים לחו"ל לשם ביצוע שם של ניסויים האסורים על פי החוק הישראלי (ואפילו לחו"ל קרוב כדוגמת ירדן או הרשות הפלסטינית).
קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון