מבקר הלשכה

מבקר/ת הלשכה ונציב פניות הציבור נבחר/ת ע"י המועצה הארצית מכוח חוק לשכת עוה"ד בבחירות חשאיות לתקופה של שבע שנים.

 

פרטי התקשרות:

מר אמיר ויזל

מבקר הלשכה  

כתובת: משרדי הלשכה ברח' דניאל פריש 3, תל אביב

דוא"ל: mevaker@israelbar.org.il

פקס: 1-533-6361342

 

על המועצה הארצית למנות עובד הלשכה, כמבקר פנימי וכנציב פניות הציבור. המבקר רשאי לקבל כל חומר וכל מידע הנחוץ לו לצרכי עבודתו – כולל מידע חסוי, תחת המגבלות הקבועות בדין לגבי המורשים לקבל מידע כזה.
המועצה הארצית תמנה ללשכה ועדת ביקורת, שתבחן את מערך הביקורת הפנימית ותפקודו של המבקר הפנימי; תעמוד על הליקויים ותיקונם; תדון ותמליץ למועצה על תוכנית העבודה שתוגש לה; תיקבע את המשאבים הנחוצים לביקורת ותקבע הסדרים לטיפול בתלונות העובדים והציבור.
אמיר ויזל, מבקר הלשכה
להלן דו"ח מבקר הלשכה לשנת 2020, כפי שאושר על ידי המועצה הארצית של הלשכה בישיבתה מיום 24.11.2021.
אמיר ויזל, מבקר הלשכה
תכנית העבודה המתוכננת לשנת 2022, לרבות נושאי הבקורת, רמת חשיבותן והיקף השעות הצפוי לביצוען.
אמיר ויזל, מבקר הלשכה
תכנית העבודה המתוכננת לשנת 2021, לרבות נושאי הבקורת, רמת חשיבותן והיקף השעות הצפוי לביצוען.
אמיר ויזל, מבקר הלשכה
כשמדברים על מחלות מסוגים שונים, כמו האנטרקס, קדחת הנילוס, הסארס, שפעת העופות, וכו’, מזכירים שיש גם "ברבורים שחורים" - הקורונה היא "ברבור שחור" של ממש. בכל הכאוס ואי הבהירות, כאשר הנהלות הארגונים ממוקדות בניהול המשבר המתגלגל, מהו, איפוא, תפקיד הביקורת הפנימית בעת הזו?
אמיר ויזל, מבקר הלשכה
התפרצות נגיף הקורונה הנה אחד הסיכונים העולמיים הגדולים ביותר בעשורים האחרונים. הוא משפיע ועתיד אף לפגוע באופן דרסטי - לא רק במדינות, אלא גם בארגונים ובחברות. ב-3.2.2020 פרסם נשיא לשכת המבקרים העולמית רשימה לפיה על מבקרי פנים לפעול, על-מנת להבטיח כי הארגון בו הם עובדים נוקט צעדים הולמים לרמת החשיפה לסיכון. כיצד ידעו ארגונים שהחלטותיהם הולמות את מידת חשיפתם? תשובת המאמר היא ’מבקר הפנים’, שעליו לפעול באופן הבא: זיהוי מכלול הסיכונים, הערכת האפקטיביות של תוכניות ניהול המשברים וההמשכיות העסקית, ייעוץ לגבי סיכונים מיידיים ועקיפים, ייעוץ על ההשלכות ארוכות הטווח ומשוב על ההשלכות וההתפתחויות.
במסגרת בנייתה של מערכת הביקורת הפנימית של הלשכה, יערך בלשכה ובמחוזות סקר סיכונים לצורך בנייתה של תוכנית ביקורת רב שנתית מבוססת סיכונים.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון