בקשות ותשובות
הפונה מבקש עבור מרשו מסמכים אשר נערכו על ידי עורך דינו שנפטר ושלא העביר לידי הלקוח את המסמכים בהם טיפל.
הפונה מבקשת בשם מרשיה את פרוטוקול ישיבת ועדת שכר טרחה בה נדונה פנייה בקשר לסכסוך על שכר טרחה שגבו מרשיה.
הפונה מבקשת את אופן תחשיב הניקוד בערעור שהוגש על ידיה על מטלת הניסוח (שאלה פתוחה) במבחן שהתקיים במועד דצמבר 2020.
הפונה מבקשת מידע אודות התפלגות התשובות בקשר לשאלות בבחינה (דו"ח ניתוח פריטים), את הציונים הסופיים בחלוקה לחלקי הבחינה (לרבות לאחר ההשגות) וכן מידע על תהליך הבדיקה של הבחינות.
הפונה מבקשת מידע אודות מספר הנבחנים שענו תשובה נכונה או שגויה בקשר לשאלות בבחינה (דו"ח ניתוח פריטים) וכן על נתוני ההשגות על השאלות השונות בבחינה.
הפונה מבקש מידע אודות מקרים בהם סירבה הלשכה לבעלי עבר פלילי להתקבל ללשכה עד לאחר מחיקתו. עוד מבקש הפונה הפניות להליכים משפטיים בהם שינתה הלשכה עמדתה בקשר לקבלה לשורות הלשכה של בעלי עבר פלילי שנמחק, במקום שהתיישן.
הפונה מבקש לדעת את עודפי תקציב 2020 של הלשכה הארצית ושל מחוזות הלשכה, וכן את חלוקת תקציב 2021 ומועד אישורו.
הפונה מבקש לקבל את שמותיהם/ן של חברי/ות ועדות האתיקה (ארצית ומחוזיות) וכן את שמות הדיינים/ות בבתי הדין המשמעתיים (ארצי ומחוזיים).
הפונים מבקשים מידע על נהלי עבודת ועדת האתיקה במחוז מרכז וכן נתונים על תיקי תלונות וקובלנות, לרבות פילוח סוגי העבירות בגינן הוגשו. כמו כן התבקש מידע לגבי טיפול בתלונת המבקשים נגד עו"ד פלוני.
הפונה מבקשת את "כל ניירות העמדה או הפניות של הלשכה בעניין מאבק הלשכה בתחרות בסניגוריה הציבורית".
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון