מכרזים

במדור זה מפורסמים מכרזים פעילים שפרסמה הלשכה. למכרזים קודמים יש ללחוץ על הקישור "ארכיון" שבתחתית העמוד.
 

לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל יוצאת במכרז לקבלת הצעות לאספקת ציוד מחשוב עבור משרדי הלשכה. במסגרת השירותים יספק הזוכה ללשכה את הציוד ובכלל זה שירותי הובלה ואחריות לציוד המחשוב שיסופק על ידו ללשכה. מכרז זה נועד להקמת רשימת ספקי מסגרת לאספקת ציוד המחשוב, והטובין והשירותים שיסופקו יהיו בכפוף ובהתאם למפרט ולתנאים המפורטים במכרז על נספחיו ובכלל זה ההסכם שיחתם בין הספקים הזוכים ללשכה. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז (מעודכן): 15.2.2023 בשעה 15:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
בעקבות שאלות הבהרה שהופנו ללשכת עורכי הדין בישראל בקשר עם המכרז הנדון, בוצעו שינוים במועדי המכרז וכן נערכו עדכונים והבהרות, הכל כמפורסם במסמך הבהרות מספר 1 שלהלן.
לשכת עורכי הדין
לשכת עורכי הדין בישראל מודיעה בזאת על הוספת האפשרות לתאגיד, המאגד מטפלים, העומדים בתנאי הסף הקבועים במסמכי הקול הקורא, להגיש מועמדותו להתקשרות מול הלשכה לצורך הקמת רשימת פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים קליניים פסיכותרפיסטים (לעיל ולהלן: "מטפלים") לרווחת ציבור עורכי הדין, הכל בהתאם למסמכי הקול הקורא.
לשכת עורכי הדין
מטרת הפרויקט הינה ליצור רשימת מטפלים על מנת לאפשר לציבור עורכי הדין לקבל שירותי סיוע ייעוץ וטיפול פסיכולוגי ו/או פסיכותרפי, באמצעות המטפלים, בפריסה ארצית והכל כמפורט להלן.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון