המועצה הארצית
22.09.2019 | מידע כללי
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2022 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 26.10.2022.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2020.
ועדת ביקורת
מיום 31.5.2020 ועד ליום 10.12.2020 ועדת הביקורת קיימה 9 ישיבות באמצעות אפליקציית "זום". לישיבות אלה זומן היועמ"ש של הלשכה ומבקר הפנים של הלשכה שמלווה את הוועדה בכל ישיבותיה. מועד הישיבות הינו כדלקמן - 14.6, 25.6, 23.7, 4.8, 8.9, 13.9, 22.10, 22.11, 24.11. מועדי דיונים חדשים נקבעו לאורך כל השנה הקרובה עד ליום 31.8.2021
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2019.
ועדת ביקורת
החל מאוגוסט 2019 ועד מאי 2020 התכנסה הוועדה 10 פעמים (לרבות 3 פעמים בזום). הוועדה אף קבעה תאריכים לפגישות חודשיות עד לסוף שנת 2020. עם מינויו של מבקר הלשכה, מר אמיר ויזל, מקיימת הוועדה את כל ישיבותיה יחד עם המבקר הפנימי.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2018.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנים 2014-2017.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. דברי ברכה. 2. בחירת ממלא מקום לראש הלשכה. 3. בחירת נציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים צבאיים על פי חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו- 1955. 4. בחירת נציג/ת הלשכה בוועדת המינויים על פי סעיף 18 ד(3) לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א- 1961. 5. מינוי ועדת כספים. 6. מינוי ועדת מכרזים. 7.בחירת נציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים על פי חוק יסוד: השפיטה. 8. ביטול מינויים מקדנציה קודמת לרבות סגנים ומשנים לראש הלשכה. 9. קביעת מורשי חתימה. 10. שונות.
דף מס' 1 מתוך 7 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון