הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהמשך להחלטת ועדת האתיקה הארצית את 39-20 אשר פורסמה ביום 07.04.2020, ועם סיום תוקפה של הודעת שר המשפטים בדבר החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 (19.11.20), מתכבדת ועדת האתיקה לפרסם הארכת תוקף להחלטתה בנושא שבנדון ועד ליום 01/10/21, כדלהלן:
הרשם לענייני ירושה
שירות זה מאפשר לכל אדם שערך צוואה להפקיד את הצוואה מרחוק אצל הרשם לענייני ירושה ולאחר מכן לשלוח את הצוואה המקורית למשרדי רשם הירושה. הפקדת צוואה מבטיחה כי לאחר פטירת האדם צוואתו תיפתח ותימסר לזוכים על פי הצוואה. בנוסף מאפשר שירות זה לנוטריונים להפקיד מרחוק צוואה נוטריונית עבור מצווה.
עו"ד אבי חימי, ראש הלשכה
החלטת השר בהתאם להמלצתנו תקל על ציבור עורכי הדין ועל בעלי הדין ותפחית את נטל ההוצאות המשפטיות בתקופה משברית זו.
עו"ד סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים, יושבת-ראש ועדת הרשיונות
תוך 30 יום מיום פרסום הרשימה רשאי כל אדם להגיש לוועדת הרשיונות התנגדות מנומקת בכתב.
עו"ד ברק לייזר, היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט
נוסף על המחיצות שהותקנו עד עתה בכלל אולמות המשפט, ולאחר עבודת מטה והערכת מצב שנעשתה בנושא, הוחלט על דעת מנהל בתי המשפט, בגדר תיחום אותם "מקרים מתאימים" שבתקנות כי יתווספו מחיצות ישיבה בעמדות באי כוח הצדדים באולמות דוגמת אולמות המוקד הפליליים, וכן אולמות אשר לא מאפשרים שמירה על מרחק של 2 מ’ בין באי כוח הצדדים.
עו"ד ברק לייזר, היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט
הפרסום יעשה באופן שבו יופק מסמך העתק החלטה, שיכלול את פרטי התיק (לרבות מספר, שמות הצדדים ומועד מתן ההחלטה), ותוכן ההחלטה שניתנה בפתקית (ללא פרסום המסמך שעל גביו ניתנה). על גבי המסמך יצוין "העתק החלטה".
משרד המשפטים, מנהלת היחידות המקצועיות
השירות מאפשר חתימה מקוונת בפנקס הנוטריונים באמצעות אימות זהות מקוון כתחליף להגעה פיזית למשרדי המחלקה.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
להלן הנחיות עיקריות בנוגע לפעילות מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה החל מיום 18.10.20
יהודית ליאני, ממונת תחום עורכי דין זרים - Foreign Lawyers
מתוקף כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012 הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים. התנגדות לפי סעיף 5 לכללים הנ"ל לרישום עורך דין זר תוגש בכתב תוך 21 יום מתאריך הודעה זו.
לשכת עורכי הדין בישראל
ביום 15.10.2020 תסתיים פגרת הסוכות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה. עם סיום הפגרה, יישמעו בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה כל סוגי ההליכים. זאת, תוך הקפדה על ההנחיות והמגבלות שנקבעו לצורך שמירה על בריאות הציבור, השופטים והעובדים, ובהתאם להוראות כל דין.
דף מס' 1 מתוך 112 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון