בחינות הסמכה
מחלקת מתמחים
הוראות כלליות; הוראות מיוחדות לחלק א’ – מטלת כתיבה; הוראות מיוחדות לחלק ב’ – דין דיוני; הוראות מיוחדות לחלק ג’ – דין מהותי. בהצלחה!
מחלקת מתמחים
בהתאם להוראות משרד הבריאות, להלן הנחיות לנבחנים בבחינת ההסמכה במועד חורף 2020, שעניינן מניעת תחלואה בנגיף COVID-19 (קורונה)
מחלקת בחינות והסמכה
הוועדה הבוחנת בראשות כבוד השופט (בדימוס) משה יועד הכהן התכנסה ביום 22.10.20 וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לבחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 27.8.20.
מחלקת בחינות והסמכה
בעקבות הסגר, החליט מנכ"ל הלשכה על הארכת המועד להרשמה לבחינת ההסמכה שתיערך בחודש דצמבר לנבחנים בפעם הראשונה עד ליום 29.10.20.
מחלקת בחינות והסמכה
מחלקת מתמחים
בהתאם להוראת תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, מודיעה בזאת הוועדה הבוחנת בכתב לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, כי בחינת ההסמכה לעריכת דין במועד חורף 2020 תיערך באופן המפורט להלן.
מחלקת מתמחים
פרסום הציונים נעשה ביום 14.9.20. לאור החגים ומתוך התחשבות במשבר הקורונה, הגשת עררים תתאפשר עד לא יאוחר מיום 11.10.20 בשעה 14:00. לאחר מועד זה תיחסם האפשרות להגיש עררים. בהתאם, החל מיום זה ימנו 30 הימים שבמסגרתם על הוועדה הבוחנת ליתן את החלטתה בעררים.
בחינת ההסמכה תתקיים ביום 23.12.20. הרשמה לבחינת ההסמכה מועד חורף 2020 החל מיום 6/9/20. ההרשמה תיסגר ביום 22/10/20.
מחלקת מתמחים
לשכת עורכי הדין - בחינת הסמכה לעריכת דין מועד קיץ 2020- הוראות כלליות לנבחן
דף מס' 1 מתוך 27 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון