בחינות הסמכה
מחלקת מתמחים
בחינת ההסמכה תתקיים ביום 28/12/21. הרשמה לבחינת ההסמכה מועד חורף 2021 החל מיום 30/08/21. ההרשמה תיסגר ביום 14/10/21.
מחלקת התמחות והסמכה
להלן הנחיות לטקס הסמכה שיערך ב- 18/8/21
מחלקת מתמחים
להלן לוח הזמנים לארוע טקס הסמכה ביום 18.8.21
מחלקת מתמחים
מתמחה המבקש להגיש ערר על תוצאות הבחינה, לגבי כל סוגי השאלונים לרבות מטלת הכתיבה, יגיש ערר מנומק באמצעות כניסה לאזור האישי באתר. לא יתקבלו עררים שלא באמצעות מילוי הטופס האלקטרוני באזור האישי באתר.
לשכת עורכי-הדין בישראל - בחינת הסמכה לעריכת דין מועד קיץ 2021– הוראות כלליות לנבחן
הוועדה הבוחנת
בהתאם להוראת תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, מודיעה בזאת הוועדה הבוחנת בכתב לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, כי בחינת ההסמכה לעריכת דין במועד קיץ 2021 תיערך באופן המפורט.
הוועדה הבוחנת
לאחר בחינה מעמיקה של כלל הטענות וההשגות שהועלו, החליטה הוועדה לקבל את העררים ביחס לשאלות הבאות: בפרק ג’ – דין מהותי: שאלה 9 – תשובה א’ הוכרה כתשובה נכונה נוספת. שאלה 31 - נפסלה. החלטת הוועדה הבוחנת הינה סופית והוועדה לא תדון בעררים חוזרים.
מחלקת מתמחים
בחינת ההסמכה תתקיים ביום 29.6.21. הרשמה לבחינת ההסמכה מועד קיץ 2021 החל מיום 11/2/21. ההרשמה תיסגר ביום 25/3/21.
מחלקת מתמחים
הוועדה תפרסם את החלטתה בעררים על חלקים ב’ ו-ג’ של הבחינה עד ליום 21.2.2021. נבחנים שהגישו ערר על מטלת הכתיבה (חלק א’) ושנמצאו עוברים את הבחינה בעקבות החלטת הוועדה בעררים על חלקים ב’ ו-ג’ כאמור, ייחשבו כמי שבקשו לבטל את הערר שהגישו, והוא לא ייבדק, אלא אם כן ביקש זאת הנבחן באופן מפורש.
מחלקת מתמחים
מתמחה המבקש להגיש ערר על תוצאות הבחינה, לגבי כל סוגי השאלונים לרבות מטלת הכתיבה, יגיש ערר מנומק באמצעות כניסה לאזור האישי באתר. לא יתקבלו עררים שלא באמצעות מילוי הטופס האלקטרוני באזור האישי באתר.
דף מס' 1 מתוך 28 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון