תעריפים
עו"ד שמעון לפיד - רכז ועדת נוטריונים שליד הועד המרכזי
יו"ר ועדת הנוטריונים, עו"ד יונה דה-לוי, מודיע, כי בהתאם להודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשס"ז - 2006, שפורסמה בקובץ תקנות 6529 ביום ז’ בחשון התשס"ז, 29 באוקטובר 2006, עדכן משרד המשפטים את שכר שירותי הנוטריון החל מתאריך 15 ביולי 2006, בעקבות התנודות במדד המחירים לצרכן.
כלל
הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס - 2000.
תקנה
משרד המשפטים מודיע שעקב אי עליית המדד לא חל כל שינוי בשכר הנוטריון והוא נשאר כפי שהינו.
כלל
בהתאם לסעיף 3 לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס- 2000, להלן – הכללים, ניתנת בזה הודעה בדבר המקדם שבו יש להגדיל כל סכום קבוע המופיע בתעריף המינימלי המומלץ. התוספת שבה יש להגדיל את הסכומים הקבועים בתעריף שבתוספת לכללים היא 10.15% (על פי המקדם 1.101563); והיא לא תחול על שכר שנקבע כאחוז מסכום קבוע. נוסח התוספת לכללים יהיה החל ביום 1 בינואר 2003 (כז’ בטבת התשס"ג) כמפורט להלן
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון