מכרזים

במדור זה מפורסמים מכרזים פעילים שפרסמה הלשכה. למכרזים קודמים יש ללחוץ על הקישור "ארכיון" שבתחתית העמוד.
 

לשכת עורכי הדין בישראל
ביחס לאמור במסמכי המכרז לרבות בנספח 7 שהינו מפרט השירותים, הכלול במסמכי המכרז, הרי שהצעת המחיר שמטעם המציעים לא תביא בחשבון מתן שירותי הגהה ועריכה לשונית וכן שירותי הדפסה של כתב העת, אשר אילו יתבצעו על ידי המזמינה עצמה.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 9/2020 לשיתוף פעולה עם לשכת עורכי הדין במיזם הוצאה לאור של כתב העת הפרקליט (להלן: "המכרז"). הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח’ דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א’ – ה’, בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 14.1.2021 בשעה 15:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך לפניית לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") לקבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 8/2020 לפיתוח ולמתן שירותי תמיכה למימוש אתר אינטרנט, אזור אישי ואפליקציה עבור לשכת עורכי הדין (להלן: "המכרז") אשר פורסם ביום 25.10.2020, מבקשת לשכת עורכי הדין לתקן בזאת טעויות סופר שנפלו במסגרת מסמכי המכרז ולהודיע כדלקמן:
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות במענה לשאלות שהועברו ע"י מציעים פוטנציאליים. במסמך הבהרות זה ניתן מענה לכל שאלות ההבהרה שנשאלו, בהתאם למסמכי המכרז.
ועד מחוז דרום, לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך לפניית לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") לקבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 1/2020 לניהול ודיוור דיגיטלי למחוז דרום של לשכת עורכי הדין (להלן: "המכרז") אשר פורסמה ביום 27.10.2020 מבקשת לשכת עורכי הדין לתקן בזאת טעויות סופר שנפלו במסגרת מסמכי המכרז כדלקמן:
לשכת עורכי הדין בישראל
המועד בו יועמדו הציוד והתכולה לבחינת מציעים השוקלים הגשת הצעה לרכישה ולפינוי הציוד והתכולה הינו ביום: רביעי וחמישי (18-19/11/2020) בין השעות: 10:30-14:00 (להלן: "כנס מציעים"). מציע המעוניין להגיע לכנס המציעים נדרש להודיע כן מראש ובכתב בדוא"ל בכתובת: uri@israelbar.org.il וזאת עד ליום: 15/11/2020 בשעה 14:00.
ועד מחוז דרום, לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 1/2020 לניהול ודיוור דיגיטלי למחוז דרום של לשכת עורכי הדין (להלן: "המכרז"). הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח’ דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א’ – ה’, בין השעות 9:00 – 15:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 29.11.2020 בשעה 15:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 8/2020 לפיתוח ולמתן שירותי תמיכה למימוש אתר אינטרנט, אזור אישי ואפליקציה עבור לשכת עורכי הדין (להלן: "המכרז"). הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח’ דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א’ – ה’, בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 16.12.2020 בשעה 15:30.
לשכת עורכי הדין בישראל
ניתנת בזאת ארכה להגשת שאלות להבהרה/בקשות לפרטים נוספים עד ליום 18.8.2020 בשעה 14:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות במענה לשאלות שהועברו ע"י מציעים פוטנציאליים. במסמך הבהרות זה ניתן מענה לכל שאלות ההבהרה שנשאלו, בהתאם למסמכי המכרז ולכנס המציעים שהתקיים ביום 4.8.2020.
דף מס' 1 מתוך 12 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון