מכרזים

במדור זה מפורסמים מכרזים פעילים שפרסמה הלשכה. למכרזים קודמים יש ללחוץ על הקישור "ארכיון" שבתחתית העמוד.
 

לשכת עורכי הדין בישראל
ניתנת בזאת ארכה להגשת שאלות להבהרה/בקשות לפרטים נוספים עד ליום 18.8.2020 בשעה 14:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות במענה לשאלות שהועברו ע"י מציעים פוטנציאליים. במסמך הבהרות זה ניתן מענה לכל שאלות ההבהרה שנשאלו, בהתאם למסמכי המכרז ולכנס המציעים שהתקיים ביום 4.8.2020.
לשכת עורכי הדין בישראל
שלושת כתבי הכמויות רוכזו על גבי קובץ אחד. כתב כמויות זה מחליף את כתב הכמויות שצורף למסמכי המכרז ועל גביו יש להגיש את הצעת המחיר.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל מעוניינת בביצוע עבודות שיפוץ וגמר במשרדי הלשכה בת"א ובירושלים והיא מזמינה בזה את הקבלנים, העומדים בתנאי הסף על פי תנאי מכרז פומבי 7/2020, להגיש הצעות מחיר לביצוע העבודות, הכל על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז (להלן: "המכרז").
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 6/2020 להנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה (להלן: "המכרז"). הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח’ דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א’ – ה’, בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 16.8.2020 בשעה 16:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות במענה לשאלות שהועברו ע"י מציעים פוטנציאליים. במסמך הבהרות זה ניתן מענה לכל שאלות ההבהרה שנשאלו, בהתאם למסמכי המכרז.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 05/2020 הפקה ואספקת יומני לשכת עורכי הדין. המועד להגשת ההצעות למכרז - לא יאוחר מיום 21.6.2020 בשעה 16:00 (מועד מעודכן).
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות במענה לשאלות שהועברו ע"י מציעים פוטנציאליים. במסמך הבהרות זה ניתן מענה לכל שאלות ההבהרה שנשאלו, בהתאם למסמכי המכרז. יצוין כי ניתנה ארכה להגשת מסמכי המכרז עד ליום 21.6.2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח’ דניאל פריש 10 (קומה 2).
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 05/2020 הפקה ואספקת יומני לשכת עורכי הדין. המועד להגשת ההצעות למכרז - לא יאוחר מיום 21.6.2020 בשעה 16:00 (מועד מעודכן).
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 4/2020 למתן שירותי ראיית חשבון וביקורת. המועד להגשת ההצעות למכרז - לא יאוחר מיום 30.6.2020 בשעה 16:00.
דף מס' 1 מתוך 12 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון