מכרזים

במדור זה מפורסמים מכרזים פעילים שפרסמה הלשכה. למכרזים קודמים יש ללחוץ על הקישור "ארכיון" שבתחתית העמוד.
 

לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל מזמינה בזה משרדים לחקירות פרטיות או תאגידים של חוקרים פרטיים מורשים, העומדים בתנאי הסף, להגיש הצעות למתן שירותי חקירות פרטיות בתחום פעילותה ותפקידיה של לשכת עורכי הדין בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: 1.6.2023 בשעה 15:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
על פי סקר שוק שבוצע על ידי הגורמים המקצועיים בלשכת עורכי הדין בישראל, סטוק הקרטון הינו ספק יחיד לצורך ייצור ואספקת ערכות ותיבות קלפי. כל אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק ללשכת עורכי הדין בישראל את הטובין רשאי לפנות ללשכה תוך 10 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו.
הבהרה לגבי מסמכי המכרז שבאמצעותם יש להגיש את המכרז.
לשכת עורכי הדין בישראל
בעקבות שאלות הבהרה שהופנו ללשכת עורכי הדין בישראל בקשר עם המכרז הנדון, בוצעו שינוים במועדי המכרז וכן נערכו עדכונים והבהרות, הכל כמפורסם במסמך הבהרות מספר 2 שלהלן.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך למסמכי המכרז שבנדון, מובהר בזאת כי תמחור ספר בוחרים הינו לפי סט קומפלט, ולא לפי כמות.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל יוצאת במכרז לקבלת הצעות לאספקת ציוד מחשוב עבור משרדי הלשכה. במסגרת השירותים יספק הזוכה ללשכה את הציוד ובכלל זה שירותי הובלה ואחריות לציוד המחשוב שיסופק על ידו ללשכה. מכרז זה נועד להקמת רשימת ספקי מסגרת לאספקת ציוד המחשוב, והטובין והשירותים שיסופקו יהיו בכפוף ובהתאם למפרט ולתנאים המפורטים במכרז על נספחיו ובכלל זה ההסכם שיחתם בין הספקים הזוכים ללשכה. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז (מעודכן): 15.2.2023 בשעה 15:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
בעקבות שאלות הבהרה שהופנו ללשכת עורכי הדין בישראל בקשר עם המכרז הנדון, בוצעו שינוים במועדי המכרז וכן נערכו עדכונים והבהרות, הכל כמפורסם במסמך הבהרות מספר 1 שלהלן.
לשכת עורכי הדין בישראל
בעקבות שאלות הבהרה שהופנו ללשכת עורכי הדין בישראל בקשר עם המכרז הנדון, בוצע שינוי בתנאי הסף וכן נערכו עדכונים והבהרות, הכל כמפורסם במסמך הבהרות מספר 1 שלהלן.
לשכת עורכי הדין
לשכת עורכי הדין בישראל מזמינה בזה ספקים, שהינם משווקים מורשים לאספקת רכש רישוי תוכנות מייקרוסופט, בתוקף, להגיש הצעות מחיר לרכש רישוי תוכנות מקוריות בהתאם לתנאי השימוש והתיעוד מחברת מייקרוסופט ולרבות אחריות יצרן, אספקת עדכונים שוטפים ותמיכה בתקלות. המועד האחרון להגשת הצעות המחיר למכרז: 31.1.2023 בשעה 15:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל מזמינה בזה ספקים, העומדים בתנאי הסף, להגיש הצעות לביצוע עבודות דפוס הנדרשות לה באופן שוטף וכן לביצוע עבודות דפוס הנדרשות לה לצורך הבחירות למוסדותיה, המתוכננות להיערך במחצית השנייה של חודש יוני 2023 ובמקרה של בחירות חוזרות לתפקיד ראש הלשכה במהלך חודש יולי 2023 והכל על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: 31.1.2023 בשעה 15:00.
דף מס' 1 מתוך 18 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון