הודעות, המלצות ומידע כללי

מידע נוסף כגון רשימת חברי/ות הועדה, פרוטוקולים ועוד, ניתן למצוא במדור ועדות הלשכה - ועדת נוטריונים. מידע עדכני כגון אגרות, ועדת הרשיונות, עדכונים, טפסים מקוונים ועוד, ניתן למצוא במדור נוטריונים באתר משרד המשפטים.

עו"ד סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים, יושבת-ראש ועדת הרשיונות
תוך 30 יום מיום פרסום הרשימה רשאי כל אדם להגיש לוועדת הרשיונות התנגדות מנומקת בכתב.
עו"ד סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים, יושבת-ראש ועדת הרשיונות
תוך 30 יום מיום פרסום הרשימה רשאי כל אדם להגיש לוועדת הרשיונות התנגדות מנומקת בכתב.
עו"ד סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים, יושבת-ראש ועדת הרשיונות
תוך 30 יום מיום פרסום הרשימה רשאי כל אדם להגיש לוועדת הרשיונות התנגדות מנומקת בכתב.
עו"ד סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים, יושבת-ראש ועדת הרשיונות
תוך 30 יום מיום פרסום הרשימה רשאי כל אדם להגיש לוועדת הרשיונות התנגדות מנומקת בכתב.
ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, משרד המשפטים
כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק האמור, רשאי להגיש לוועדת הרישיונות תוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני עותקים לפי מען הוועדה.
עוז שנהב, מנהל אגף תכנון מדיניות, משרד המשפטים
יש לכם מה לומר? אנחנו רוצים לשמוע! משרד המשפטים מזמין אתכם להיות שותפים לתהליך שיפור השירות לציבור וצמצום הבירוקרטיה במחלקה לרישוי נוטריונים.
אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה, משרד המשפטים
משרד המשפטים עוסק בימים אלה בבחינת הסדרי הרגולציה על נוטריונים. מטרת הבחינה היא להביא לייעול הפיקוח והאכיפה ולהקלת הנטל הרגולטורי המוטל על הציבור כתוצאה מפיקוח זה. הציבור מוזמן להגיש את התייחסותו לנושאים אלה עד ליום 22.03.2017.
עו"ד שמעון לפיד - ממונה בכיר ועדת נוטריונים שליד הועד המרכזי
יו"ר ועדת הנוטריונים, עו"ד יונה דה-לוי, מודיע, כי בהתאם להודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשע"ב-2011, שפורסמה בקובץ תקנות 7063 ביום כ"ט בכסלו התשע"ב, 25 בדצמבר 2011, עדכן משרד המשפטים את שכר שירותי הנוטריון החל מיום 1 בינואר 2012 (ו’ בטבת התשע"ב), עקב השינוי במדד המחירים לצרכן.
עו"ד שמעון לפיד - ממונה ועדת נוטריונים שליד הועד המרכזי
יו"ר ועדת הנוטריונים, עו"ד יונה דה-לוי, מודיע, כי שר המשפטים תיקן את תקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל"ט-1978, כך שהשינוי בשכר הנוטריון יחול רק פעם בשנה - ב-1 בינואר בלבד, במקום פעמיים בשנה - ב-15 בינואר וב-15 ביולי.
עו"ד שמעון לפיד - רכז ועדת נוטריונים שליד הועד המרכזי
עד כה ניתן השירות במספר מצומצם של בתי משפט בערים הגדולות, דבר שגרם לקשיים רבים בקרב נוטריונים, שנעזרו בשירות. בעקבות פניית ועדת הנוטריונים הורחב השירות גם לבתי המשפט בערי השדה.
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון