חקיקה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (העסקת טוען), תשע"ו-2016
תאריך עברי:
י"ב אב תשע"ו
תאריך לועזי:
17.08.2016
מראה מקום ק"ת + שנה:
7703 תשע"ו 1824
גוף הכלל:

כללי לשכת עורכי הדין (העסקת טוען), תשע"ו-2016*

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 109(4) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, ובאישור שרת המשפטים, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

 

הגדרה

1. בכללים אלה, "טוען" – טוען רבני לפי תקנות הטוענים הרבניים, התשס"א-2001, או טוען שרעי לפי תקנות הטוענים השרעיים, התשכ"ג-1963.

 

העסקת טוען שאינו עורך דין

2. (א)    עורך דין רשאי להעסיק במשרדו טוען שאינו עורך דין ואולם ייצוג על ידי טוען המועסק במשרד עורכי דין טעון ייפוי כוח נפרד החתום ביד הלקוח.

    (ב) לא יעביר עורך דין לטוען ייפוי כוח החתום בידי הלקוח.

 

ייחוד משרד

3. לא ישתף עורך דין בשימוש משרדו טוען שאינו עובדו.

ביטול

4. כללי לשכת עורכי הדין (העסקת טוען רבני), התש"ל-1970 – בטלים.

 

י"ב באב התשע"ו (17 באוגוסט 2016)

 

חוה קלמפרר-מרצקי

יושבת ראש המועצה הארצית של

לשכת עורכי הדין

 

* פורסמו ק"ת תשע"ו מס' 7703 מיום 22.8.2016 עמ' 1824.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון